Meštiansky dom vo Svätom Jure


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite Meštiansky dom vo Svätom Jurejurmest2
Názov projektu Meštiansky dom na Prostrednej ul. 160 vo Svätom Jure
Kód projektu 064BA070016
Prijímateľ Názov BOMADA, s.r.o.
Sídlo Miletičova 1, Bratislava, 82108
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Svätý Jur      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
09.01.2017 26.06.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 622919,48
Z toho NFP 197992,38
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Primárnym prínosom realizácie projektu bolo zhodnotenie predmetnej nehnuteľnosti a využitie v prospech rozšírenia ubytovacích možností mesta a okolia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným cieľom predmetného projektu bolo vyplniť medzeru v ponuke tradičných ubytovacích a reštauračných možností v meste Svätý Jur rekonštrukciou rodinného domu na polyfunkčný objekt - penzión, ktorý svojou pôsobnosťou kvantitatívne a kvalitatívne rozšíril ponuku týchto segmentov v rámci podpory lokálneho cestovného ruchu a špecifickejšie tým posilnil vidiecky cestovný ruch v celej malokarpatskej oblasti a nových pracovných miest v tejto oblasti.
jurmest
Skočiť na hlavné menu