Mestá a obce, aké sú aktuálne možnosti financovania z eurofondov? – prinášame kompletný prehľad výziev na rok 2020


Dátum: 30.04.2020

Integrovaná sieť Informačno-poradenských centier pripravila pre subjekty samosprávy prehľad aktuálne vyhlásených výziev, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji územia a prispieť k zvýšeniu kvality obyvateľov. Cieľom Informačno-poradenských centier v rámci SR, je zvýšiť podiel úspešne predložených žiadosti a úspešne zrealizovaných projektov EŠIF prostredníctvom informovanosti a poskytovania poradenstva. Poradenské centrá nájdete vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. V rámci Prešovského samosprávneho kraja poskytuje poradenstvo aj novovzniknuté centrum v Humennom. Kontakty na jednotlivé poradenské centrá nájdete na stránke www.euroinfo.sk.

Mestá a obce môžu v rámci prebiehajúceho programového obdobia 2014-2020 – Operačného programu Kvalita životného prostredia realizovať projekty zamerané na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov alebo komunálneho odpadu.  Taktiež môžu investovať do systému triedeného zberu komunálnych odpadov.

Okrem toho môžu realizovať výstavbu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zber odpadov, kompostárni ,a zabezpečiť zberné nádoby, alebo využiť finančné prostriedky na zvýšenie informovanosti v oblasti recyklácie a podpory predchádzania vzniku odpadov.

Na každoročný boj s povodňami môžu mestá a obce využiť dotácie zamerané na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v obci, alebo mimo vodných tokoch, a to napríklad vybudovaním kanalizačnej siete.

Finančne môžu podporiť realizáciu infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Z prostriedkov EÚ môžu pomôcť zabezpečiť obyvateľom SR bezpečnú pitnú vodu z verejných vodovodov.

Podporu môžu využiť taktiež na zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality prostredníctvom skvalitnenia Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia a analýz znečistenia. Zlepšiť pripravenosť miest a obcí na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je realizovateľné aj prostredníctvom monitorovania klímy, cez zabezpečenie systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí, alebo cez podporu výcviku a vzdelávania.

Nahradiť zastarané spaľovacie zariadenia vo verejných budovách je možné cez projekty zamerané na technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

O podporu sa obce môžu uchádzať aj pri zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), alebo prostredníctvom projektov GES a energetických auditov.

Prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje môžu mestá a obce napomôcť zosúladeniu pracovného a osobného života, zvýšeniu zamestnanosti mladých, zdravotné znevýhodnených, alebo starších ľudí.  Dostanú možnosť podporiť zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti na trhu práce.

Obce s prítomnosťou rómskych komunít sa môžu uchádzať o financie za účelom navýšenia kapacít predškolských zariadení ako aj základných škôl, alebo na zlepšenie prístupnosti ich obyvateľov k pitnej vode.

V Integrovanom regionálnom operačnom programe sú aktuálne dostupné dve výzvy, medzi ktorými je v rámci prioritnej osi číslo 1 zameranej na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, vyhlásená výzva, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

V rámci prioritnej osi číslo 2, zameranej na ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, je momentálne vyhlásená výzva, ktorá je orientovaná na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje v roku 2020 vyhlásiť ďalšie výzvy. Medzi nimi by v rámci prioritnej osi číslo 1 (bezpečná a ekologická doprava v regiónoch) mala byť vyhlásená výzva so zameraním na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je mesiac jún 2020.

V rámci prioritnej osi číslo 2 (ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám) je v tomto roku plánované vyhlásenie výzvy orientovanej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Oprávneným žiadateľom bude aj obec ako zriaďovateľ materských škôl. Taktiež je plánované vyhlásenie výzvy zameranej na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Treťou plánovanou výzvou v tejto prioritnej osi bude výzva so zameraním na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Predpokladaným termínom vyhlásenia všetkých troch výziev je mesiac máj 2020.

Súčasťou IROP-u je aj prioritná os číslo 4, ktorá sa sústreďuje na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. V rámci tejto osi je naplánované vyhlásenie dvoch výziev. Pre celé územie SR bude vyhlásená výzva, ktorej cieľom bude zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia a pre obce z menej rozvinutých regiónov bude vyhlásená výzva na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Predpokladaným termínom vyhlásenia oboch výziev je mesiac máj 2020. Prehľad všetkých plánovaných výziev na rok 2020 je zverejnený aj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v harmonograme výziev. Jedná sa o harmonogram integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý má indikatívny charakter a jednotlivé termíny vyhlásenia výziev sa v priebehu najbližších mesiacov ešte môžu zmeniť.

V rámci prioritnej osi číslo 6 v Programe rozvoja vidieka je plánované budovanie širokopásmového internetu. Oprávnenými žiadateľmi budú obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 500 (vrátane), definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom a združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov, ktoré sú taktiež definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom). Prehľad všetkých plánovaných výziev na rok 2020 je zverejnený aj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v harmonograme výziev programu rozvoja vidieka, ktorý má indikatívny charakter a jednotlivé termíny vyhlásenia výziev sa v priebehu najbližších mesiacov ešte môžu zmeniť.

V rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko je aktuálne vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na malé projekty pre prioritnú os číslo 1, ktorá je zameraná na prírodu a kultúru a taktiež pre prioritnú os číslo 4 zameranej na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Termíny uzávierky aktuálneho hodnotiaceho kola je 30.04.2020.


Skočiť na hlavné menu