Medzičilizie, a. s. - závlahy


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Medzičilizie, a. s. - závlahy
Názov projektu Medzičilizie, a. s. - závlahy
Kód projektu 041TT300040
Prijímateľ Názov Medzičilizie, a.s.
Sídlo Čiližská Radvaň 329
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda Obec Baloň  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.03.2020 31.08.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 910 738,00 EUR
Z toho NFP 455 369,00 EUR
Vlastné zdroje 455 369,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom zvýšenia zavlažiteľnej plochy pre účely pestovania špeciálnych plodín.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bol nákup 4 ks širokozáberových pivotových zavlažovačov s mobilnými čerpadlovými diesel agregátmi a prívodnými hadicami a prenosová závlahová súprava zahŕňajúca 4 ks pásových zavlažovačov
s postrekovacími konzolami, s mobilným čerpadlovým diesel agregátom a rozvodným rýchlospojkovým potrubím
 Medzičilizie
Skočiť na hlavné menu