Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: aktualizované usmernenia pre národné plány


Dátum: 25.01.2021

Obrázok k aktualite Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: aktualizované usmernenia pre národné plány
Európska komisia predložila členským štátom aktualizované usmernenia o príprave a predkladaní plánov na podporu obnovy a odolnosti. S cieľom pomôcť členským štátom pri zosúlaďovaní ich návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti s nariadením boli pôvodné usmernenia aktualizované.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti pozostáva zo šiestich pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a odolnosť a politiky v záujme ďalšej generácie, detí a mládeže vrátane vzdelávania a zručností.

Členské štáty by mali vysvetliť, ako plány prispievajú k podpore rovnosti a k zásadám Európskeho piliera sociálnych práv. Národné plány by mali obsahovať aj zhrnutie konzultačného procesu na vnútroštátnej úrovni, ako aj systém kontrol a auditu zavedený na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie. Členské štáty by mali preukázať, že minimálne 37 % výdavkov na investície a reformy obsiahnuté v jednotlivých národných plánoch by malo slúžiť na podporu cieľov v oblasti klímy a 20 % k digitálnej transformácii. Európska komisia bude aj naďalej intenzívne diskutovať s členskými štátmi o príprave ich národných plánov.
 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU, teda plánu EÚ, ako vyjsť zo súčasnej krízy silnejší. Umožní poskytnúť úvery a granty v celkovej výške 672,5 miliardy eur na podporu reforiem a investícií v členských štátoch. Na to, aby členské štáty mohli tento mechanizmus využívať, musia predložiť plány, v ktorých sa stanovia ich národné programy reforiem a investícií. Zatiaľ čo základné zásady návrhu Komisie boli zachované, politická dohoda priniesla určité zmeny v znení nariadenia. Komisia spolu s aktualizovanými usmerneniami uverejnila aj štandardný vzor pre plány členských štátov.

Podrobnosti:
Viac informácií

Skočiť na hlavné menu