Materská škola v Hronseku


Dátum: 05.03.2019

Obrázok k aktualite Materská škola v Hronseku
Názov: Materská škola v Hronseku

Krátky popis:
V obci Hronsek sa v súčasnosti nenachádza materská škola, čím sa pre mladé rodiny v obci znižuje dostupnosť kvalitných a cenovo prístupných zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku. Realizáciou projektu sa vytvoria nové kapacity pre umiestnenie detí v celkovom počte 20.
V rámci projektu bude vytvorený bezbariérový prístup pre deti s obmedzenou pohyblivosťou.
Konkurenčnou výhodou Materskej škôlky v Hronseku je prostredie materskej školy, ktoré je vybrané tak, aby deťom poskytlo dostatok priestoru na hru a výučbu v exteriéry. V rámci areálu je vybudované certifikované detské ihrisko a plánovaná je aj výstavba eko záhrady pre deti.
Vďaka výmene zdroja tepla a vykurovacieho systému, t.j. po realizácií navrhnutých úprav  sa dosiahne v zmysle energetického posúdenia:
- výpočtové zníženie celkového ročného množstva emisií skleníkových plynov pre miesto spotreby vykurovanie hodnotenej časti objektu - materskej školy v Hronseku o 187,73 kg/rok, čo predstavuje 7,56% úsporu oproti pôvodnému - jestvujúcemu stavu.
- výpočtové zníženie celkovej primárnej energie pre miesto spotreby vykurovanie hodnotenej časti objektu - materskej školy v Hronseku o 11753,63 kWh/rok, čo predstavuje 49,66% úsporu oproti pôvodnému jestvujúcemu stavu.
hronsek
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu ,,Materská škola v Hronseku“ je zabezpečiť poskytovanie verejných služieb v obci Hronsek v oblasti predprimárneho vzdelávania úpravou/prestavbou príležitostne využívaných priestorov nachádzajúcich sa v rámci obecného úradu (kultúrneho domu) pre potreby zriadenia jednotriednej materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania.
 hronsek1
Hlavné aktivity projektu:
  1. Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu
  2. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
  3. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl
Prijímateľ:  Obec Hronsek
Celkové oprávnené náklady projektu:  132 637,22 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 126 005,36 € 
Vlastné zdroje:  6 631,86  €
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: december 2017   Ukončenie realizácie aktivít projektu: november 2018
hronsek2
Skočiť na hlavné menu