Materská škola Šelpice formou modulov


Dátum: 07.05.2019

Obrázok k aktualite Materská škola Šelpice formou modulov
Názov: Materská škola Šelpice formou modulov
elpice1
Krátky popis:
Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v obci Šelpice. Zámerom žiadateľa je vytvoriť materskú školu, kde bude 1 trieda s kapacitou 25 detí a kde bude deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou poskytovaná celodenná starostlivosť. Vyučovacím jazykom bude slovenský jazyk. V materskej škole budú pracovať 2 pedagogickí zamestnanci a 2 pomocní zamestnanci.
Poslaním materskej školy bude popri poskytovaní služieb predškolského vzdelávania tiež výchova a vzdelávanie detí obsahujúce prvky inkluzívneho vzdelávania. Materská škola bude vytvárať bezpečný priestor pre deti v rodinnej vrúcnej atmosfére a bude rozvíjať osobnosť detí.
 elpice2
Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v rámci obce Šelpice. Zároveň v súčasnosti v obci Šelpice nie je zriadená žiadna materská škola, pričom zo strany rodičov je veľký záujem o umiestnenie detí do materskej školy. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý výstavbou jednopodlažnej materskej školy v obci Šelpice, a to modulovým systémom na parcele KNC 234/3, ktorá je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a nákupom vnútorného vybavenia materskej školy.
Hlavné aktivity projektu:
1. Výstavba materskej školy
2. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
 elpice3
Popis realizácie aktivít projektu:
Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečené kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku dieťaťa. Cieľom investora je výstavba jednopodlažnej materskej školy modulovým systémom. V materskej škole vznikne jedna herňa so spálňou s kapacitou 25 detí, hygienické zariadenie pre herňu, šatňa pre deti, zázemie pre pedagógov, riaditeľňa s izolačnou miestnosťou, zázemie kuchyne, jedáleň, priestor pre upratovačku s výlevkou a technická miestnosť. Vnútorné materiálno-technické vybavenie MŠ pozostáva z obstarania a inštalácie vybavenie herne a spálne, kúpeľne, kuchyne a vybavenia riaditeľne v požadovanom rozsahu.

Prijímateľ:  obec Šelpice
Celkové oprávnené náklady projektu:  167 500,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 159 125,00 € 
Vlastné zdroje:  8 375,00 €
 
Operačný program: IROP

Doba realizácie projektu:
Začiatok realizácie aktivít projektu: október 2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: máj 2018
 
Skočiť na hlavné menu