Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1
Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v časti „Aktuality“ bolo dňa 30. 05. 2016 zverejnené vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“.
Vyzvanie spolu s prílohami vyzvania (zaslané v prílohe mailu) je zverejnené v časti „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“ uvedeného webového sídla.
 
 
Skočiť na hlavné menu