Letná hospodárska prognóza 2020: ešte hlbšia a nerovnomernejšia recesia


Dátum: 08.07.2020

Obrázok k aktualite Letná hospodárska prognóza 2020: ešte hlbšia a nerovnomernejšia recesia

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia, a to aj napriek rýchlej a komplexnej reakcii v príslušných oblastiach politiky na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Keďže rušenie opatrení na obmedzenie pohybu prebieha pomalšie, než sa predpokladalo v našej jarnej prognóze, vplyv na hospodársku činnosť v roku 2020 bude v porovnaní s predpokladmi významnejší.

V letnej hospodárskej prognóze 2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 klesne o 8,7 % a v roku 2021 vzrastie o 6,1 %. Očakáva sa, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 2020 pokles o 8,3 % a v roku 2021 rast vo výške 5,8 %. Preto sa predpokladá, že recesia dosiahne v roku 2020 výrazne vyššiu úroveň než 7,7 % prognózovaných v jarnej prognóze pre eurozónu a 7,4 % pre EÚ ako celok. Rast v roku 2021 bude tiež o niečo tlmenejší, než sa predpokladalo na jar.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, uviedol: „Hospodársky vplyv obmedzenia pohybu je závažnejší, než sme pôvodne predpokladali. Stále sa plavíme v búrlivých vodách a čelíme mnohým rizikám vrátane ďalšej veľkej vlny nákazy. Táto prognóza je významným príkladom toho, prečo potrebujeme dohodu o našom ambicióznom balíku opatrení na obnovu, Next Generation EU, aby sme pomohli ekonomike. Keď sa pozrieme na tento a budúci rok, môžeme očakávať oživenie, ale budeme musieť byť ostražití, pokiaľ ide o rôzne tempo obnovy. Musíme pokračovať v ochrane pracovníkov a podnikov a úzko koordinovať naše politiky na úrovni EÚ, aby sme z tejto situácie vyšli silnejší a jednotnejší než predtým.“

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni vyhlásil: „Koronavírus si už vyžiadal životy viac než pol milióna ľudí na celom svete, pričom toto číslo stále rastie – a v niektorých častiach sveta stúpa hrozivým tempom. Táto prognóza poukazuje na devastujúce hospodárske účinky tejto pandémie. Reakcia v príslušných oblastiach politiky v Európe prispela k zmierneniu tohto šoku pre našich občanov. Naďalej sme však svedkami rastúcich rozdielov, nerovnosti a neistoty. Preto je veľmi dôležité dosiahnuť rýchlu dohodu o pláne obnovy, ktorý navrhla Komisia – aby naše hospodárstva v tomto kritickom období opäť nadobudli dôveru a aby sme im pomohli novými finančnými prostriedkami.“

Očakáva sa, že obnova hospodárstva naberie v druhej polovici roku 2020 na sile

Vplyv pandémie na hospodársku činnosť bol značný už v prvom štvrťroku 2020, aj keď väčšina členských štátov začala zavádzať opatrenia na obmedzenie pohybu až v polovici marca. V druhom štvrťroku 2020 trvalo prerušenie hospodárskej činnosti a obmedzenie pohybu oveľa dlhšie. Preto sa očakáva, že hospodárska produkcia klesla ešte výraznejšie než v prvom štvrťroku.

Skoré údaje za máj a jún však naznačujú, že najhoršie už možno máme za sebou. Očakáva sa, že obnova hospodárstva sa v druhej polovici roka zrýchli, aj keď v jednotlivých členských štátoch je stále nedokončená a nerovnomerná.

Šok pre hospodárstvo EÚ je symetrický v tom, že pandémia zasiahla všetky členské štáty. Pokles produkcie v roku 2020 a rýchlosť obnovy v roku 2021 sa však výrazne líšia. Rozdiely vo veľkosti dosahu pandémie a rýchlosti obnovy v jednotlivých členských štátoch budú podľa súčasných prognóz ešte výraznejšie, než sa očakávalo v jarnej prognóze.

Nezmenený výhľad týkajúci sa inflácie

Celkový výhľad týkajúci sa inflácie sa od jarnej prognózy zmenil len nepatrne, i keď došlo k významným zmenám faktorov, ktoré vplývajú na pohyby cien.

Zatiaľ čo ceny ropy a potravín vzrástli viac, než sa očakávalo, tento účinok bude pravdepodobne vykompenzovaný slabším hospodárskym výhľadom a účinkom znižovania DPH a iných opatrení prijatých v niektorých členských štátoch.

Inflácia v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v súčasnosti odhaduje na 0,3 % v roku 2020 a na 1,1 % v roku 2021. V EÚ má inflácia dosiahnuť 0,6 % v roku 2020 a 1,3 % v roku 2021.

Mimoriadne vysoké riziká

Riziká súvisiace s touto prognózou sú mimoriadne vysoké a prevažne nepriaznivé.

Rozsah a trvanie pandémie a prípadných opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré by mohli byť nutné v budúcnosti, sú v zásade stále neznáme. V prognóze sa predpokladá, že opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia sa budú naďalej postupne uvoľňovať a že nenastane „druhá vlna“ nákazy. Existuje značné riziko, že táto situácia by mohla zanechať hlbšie dlhotrvajúce stopy na trhu práce, než sa očakávalo, a pre mnohé spoločnosti by sa ťažkosti súvisiace s likviditou mohli zmeniť na problémy súvisiace s platobnou schopnosťou. Stabilita finančných trhov je vystavená rizikám a hrozí, že členské štáty nebudú schopné dostatočne koordinovať opatrenia v príslušných oblastiach politík na národnej úrovni. Ak sa nedosiahne dohoda o budúcom obchodnom vzťahu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, mohlo by to viesť k nižšiemu rastu, najmä v Spojenom kráľovstve. Protekcionistické politiky a nadmerný odklon od globálnych výrobných reťazcov by vo všeobecnosti mohli mať negatívny vplyv aj na obchod a svetové hospodárstvo.

Existujú aj riziká lepšieho než očakávaného vývoja, ako napríklad včasná dostupnosť vakcíny proti koronavírusu.

Návrh Komisie na plán obnovy zameraný na nový nástroj, Next Generation EU, nie je v tejto prognóze zohľadnený, pretože ešte nie je schválený. Schválenie návrhu Komisie sa preto tiež považuje za riziko lepšieho než očakávaného vývoja.

Vo všeobecnosti nemožno vylúčiť rýchlejšie oživenie, než sa očakáva, najmä ak epidemiologická situácia umožní rýchlejšie rušenie zostávajúcich obmedzení oproti predpokladom.

V prípade Spojeného kráľovstva sa použil čisto teoretický predpoklad

Keďže budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zatiaľ nie sú jasné, prognózy na rok 2021 vychádzajú z čisto technického predpokladu, že v obchodných vzťahoch zostane zachovaný súčasný stav. Ide o predpoklad, ktorý slúži výlučne na účely prognózy, pričom nepredstavuje odhad ani predpoveď výsledku rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o ich budúcom vzťahu.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru technických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 26. júna. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 30. júnu. V odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k žiadnym zmenám politiky, s výnimkou prípadov, keď sú politiky dôveryhodne ohlásené a dostatočne konkretizované.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ a eurozónu.

Ďalšou hospodárskou prognózou Európskej komisie bude jesenná hospodárska prognóza 2020, ktorá sa má uverejniť v novembri 2020.

Ďalšie informácie

Letná hospodárska prognóza 2020


Skočiť na hlavné menu