Lesy získali špeciálny stroj na zachovanie biodiverzity horských spoločenstiev


Dátum: 08.08.2021

Obrázok k aktualite Lesy získali špeciálny stroj na zachovanie biodiverzity horských spoločenstiev
Špeciálny stroj na zber semien sa bude využívať na obnovu druhovo chudobných a degradovaných lúčnych porastov.

Lesníci prvýkrát v praxi použili kartáčový zberač semien. Ide o jedinečnú technológiu v stredoeurópskom priestore, pri ktorej sa opakovane a bez poškodenia porastu môžu zbierať zrelé semená lúčnych druhov rastlín. Takto zozbieraný semenný materiál sa použije na výsev znehodnotených plôch alebo na miestach, kde sa odstránili náletové dreviny a takto sa tam zrealizuje ekologická obnova lúk. Najbližšie to bude na lúke Jelenčina na Lesnej správe Čierny Váh.

Túto inovatívnu technológiu získal štátny podnik LESY SR v rámci projektu „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ (Karpaty PL-SK) realizovaného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Partnermi projektu sú LESY SR, š. p., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Roľnícka univerzita v poľskom Krakove).

Projektový manažér LESOV SR, š. p., Peter Kováčik: „Prvá ukážka tohto unikátneho stroja sa uskutočnila na liptovských lúkach, na Lesnej správe Čierny Váh, v lokalite Turková. Kartáčový zberač semien bude využívaný aj na Odštepnom závode Prešov, na území ktorého sa projekt tiež realizuje. Semenný materiál sa bude zbierať z druhovo bohatých lúk, využije sa na obnovu menej kvalitných a degradovaných lúk a stanovíšť.“

Janka Martincová z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Banskej Bystrici: „U nás sa zatiaľ takáto metóda obnovy nerealizovala. Doteraz jedinou oblasťou, kde sa dlhodobo venujú obnove kvetnatých lúk za použitia regionálnych zmesí prostredníctvom kartáčového zberača semien, sú CHKO Bílé Karpaty v ČR.“

Práve obnova druhovo bohatých porastov v Bielych Karpatoch bola inšpiráciou zaviesť tento experiment aj pri obnove karpatských horských ekosystémov. Druhová pestrosť sa dá dosiahnuť pravidelným kosením alebo spásaním. Dlhodobé mulčovanie spôsobuje, že zloženie porastov je monotónne a jeho pestrosť degraduje.

Spomínaná technológia umožňuje nedeštruktívnu techniku zberu. Zberačom sa z rastlín vyčesávajú zrelé semená, zatiaľ čo porast ostáva nepokosený a rastliny tak môžu pokračovať vo vývoji. Každoročne týmto spôsobom možno získať 500 až 1000 kg osiva pre realizáciu ekologickej obnovy narušených plôch.

Semená pochádzajú z druhovo pestrých lúk a po následnom spracovaní sa využijú pri obnove druhovo chudobných lúčnych porastov.

Bližšie informácie o projekte nájdete na tejto  stránke

Skočiť na hlavné menu