Kvalitnejšie dáta a nové možnosti analýz prinesie projekt rezortu zdravotníctva


Dátum: 19.08.2019

Obrázok k aktualite Kvalitnejšie dáta a nové možnosti analýz prinesie projekt rezortu zdravotníctva
Zlepšiť prístup k analytickým dátam, zvýšiť ich konzistentnosť a dostupnosť v rezorte zdravotníctva tak, aby mohli byť podkladom pre kvalitné manažérske rozhodovanie a priniesť tak úžitok pacientom v podobe kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti je cieľom národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyzvanie na projekt „Implementácia a integrácia podporného informačného systému“ dnes uverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Cieľom projektu je prepojiť informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich pod rezort zdravotníctva a vybudovať jeden informačný systém pre podporu manažérskeho rozhodovania.

V súčasnosti analytický tím Úradu pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO) pracuje s dvomi dátovými zdrojmi. Prvým z nich sú štatistické dáta z Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý prevádzkuje a napĺňa zdravotnícke registre a druhým je vlastná databáza MZ SR založená na internom zbere dát od jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).

„Dáta sú dostupné s časovým oneskorením a s takými dátami je veľmi náročné pracovať. Výrazne to ovplyvňuje kvalitu a včasnosť analýz potrebných pre následné manažérske rozhodnutia“, vysvetľuje Monika Červenková, generálna riaditeľka Úradu pre riadenie podriadených organizácii MZ SR.

Nový informačný systém bude schopný zbierať dáta v širšom rozsahu ako poskytuje NCZI. Okrem podrobnej štruktúry ekonomických a medicínskych dát vedúcich k benchmarkingu hospodárenia vnútorných organizačných jednotiek PZS bude zabezpečovať aj zber dát potrebných pre štandardizáciu verejného obstarávania nemocníc. Vďaka tomu dokáže štát zabezpečiť potrebný materiál a služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti za nižšie ceny a rýchlejšie, keďže samotným nemocniciam ubudne administratívna náročnosť.

„Integráciou procesov ako rozpočtovanie, plánovanie, centrálny nákup, ale aj riadenie aktív, ľudských zdrojov či controlling rezort zdravotníctva docieli vyššiu prevádzkovú a nákladovú efektivitu, zlepší celkovú kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, približuje cieľ, ktorý má projektom rezort zdravotníctva dosiahnuť, Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

Národný projekt „Implementácia a integrácia podporného informačného systému“ s dĺžkou trvania 24 mesiacov a nákladmi 6 171 760 EUR nadväzuje na národný projekt „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR“.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 21.10.2019.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu