Kultúrno-kreatívne centrá dostávajú zelenú


Dátum: 02.11.2020

Obrázok k aktualite Kultúrno-kreatívne centrá dostávajú zelenú
Ministerka kultúry SR Natália Milanová podpísala prvé rozhodnutia o schválení projektov na budovanie kreatívnych centier. Na prvé štyri projekty predložené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozdelí nenávratný finančný príspevok 43,5 milióna eur. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v najbližšom období vydá rozhodnutia aj pre ďalšie úspešné projekty.

Prostriedky z IROP, prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva kultúry, získajú na budovanie kreatívnych centier mesto Trenčín, Trnavský a Košický samosprávny kraj a RTVS Banská Bystrica. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a modernizácii v už existujúcich budovách. Rozvíjať budú tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, ako aj podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Okrem vybudovania infraštruktúry investujú aj do rozvoja neziskových organizácií, organizácií verejného a akademického sektora a služieb, ktoré vychádzajú z požiadaviek ich regiónu.

Po prvom kroku, vydaní rozhodnutí o schválení projektov, začne MK SR v novembri uzatvárať zmluvy s úspešnými žiadateľmi. Podľa podmienok výzvy začnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide o komplexné projekty, ktoré kombinujú investície, ako sú stavby a inovatívne technológie s tzv. mäkkými výdavkami, napríklad na školenia a individuálne poradenstvo. Preto sa očakáva plynulé čerpanie prostriedkov až do roku 2023, kedy musia byť projekty zrealizované.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

názov projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

prijímateľ: mesto Trenčín

schválená výška nenávratného finančného príspevku: 7 598 279,20 eur

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda poskytne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdu aktivity z rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, od kultúrneho dedičstva, cez architektúru, dizajn, až po výtvarné umenie, divadlo, folklór, film a hudbu.

názov projektu: Kreatívne centrum Trnava

prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj

schválená výška nenávratného finančného príspevku: 7 672 664,85 eur

Kreatívne centrum Trnava vytvorí podmienky na rozvoj rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Plánované FabLab, Dielňa a Media Lab napríklad ponúknu stroje pre módny dizajn a textilnú výrobu, alebo grafické pracovisko s profesionálnou technikou pre virtuálnu realitu a ďalšie služby.

názov projektu: Kreatívne centrum Košického kraja

prijímateľ: Košický samosprávny kraj

schválená výška nenávratného finančného príspevku: 17 992 625,22 eur

Kreatívne centrum Košického kraja sa zameria najmä na nové médiá (media art) a dizajn. Priestor na rozvoj dá aj projektom z oblastí remesiel, scénického umenia, vizuálneho umenia a kultúrneho dedičstva. Podporí nové a už existujúce podnikateľské plány v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

názov projektu: Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica

prijímateľ: Rozhlas a televízia Slovenska

schválená výška nenávratného finančného príspevku: 10 185 653,54 eur

Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica chce rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v oblasti audiovízie v Banskej Bystrici a jej okolí. Okrem audiovizuálneho priemyslu sa zameria aj na súvisiace kreatívne činnosti, ako sú grafické práce, tvorba videohier, softvérových aplikácií a ďalšie.

Skutočnosť, že kultúrno-kreatívne centrá dostávajú zelenú až teraz, je dôsledkom toho, že predchádzajúce vedenie ministerstva kultúry nezvládlo už od počiatku manažment výzvy.

Vydaniu prvých rozhodnutí o schválení projektov v rámci tzv. centralizovanej výzvy predchádzalo niekoľko rokov príprav podmienok výzvy. Prvotný koncept výzvy na centralizovanú podporu sa na ministerstve kultúry začal tvoriť ešte v roku 2017. Na jar 2018 ho riadiaci orgán pre IROP a Centrálny koordinačný orgán posúdil ako nevyhovujúci. MK SR pripravilo návrh opatrení na nápravu koncom júna 2018, ktorých plnenie sa následne overovalo. Termín vyhlásenia výzvy sa preto presunul až na začiatok júla 2019. Projekty bolo možné predkladať v decembri 2019. V rámci výzvy bolo predložených celkovo 15 žiadostí.


Skočiť na hlavné menu