Ku koncu mája bolo vyčerpaných 6,55 % eurofondov


Dátum: 10.07.2017

Obrázok k aktualite Ku koncu mája bolo vyčerpaných 6,55 % eurofondov
Z balíka 15,55 miliardy eur eurofondov určených na roky 2014 až 2020 vyčerpalo Slovensko do konca mája 1,018 miliardy eur tvoriacich 6,55 %.

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na aktuálne programové obdobie sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku prostriedky vo výške 10,95 miliardy eur. Táto suma predstavuje 70,42 % z vyčleneného balíka.

Najviac zdrojov má vo výzvach umiestnených Operačný program Integrovaná infraštruktúra, konkrétne 113,98 %. Viac ako polovicu pridelených prostriedkov obsahujú vyhlásené výzvy v Operačnom programe Ľudské zdroje (51,38 %), najmenej v Operačnom programe Efektívna verejná správa (31,83 %).

Za všetky fondy boli k 31. máju zakontrahované prostriedky v hodnote 3,65 miliardy eur, teda 23,47 % z celkovej sumy. Všetky peniaze už má zazmluvnené program spolupráce Interact III, takmer polovicu Operačný program Technická pomoc (48,6 %). Na chvoste je Operačný program Výskum a inovácie s podielom 5,17 % zakontrahovaných zdrojov.

Čerpanie eurofondov na národnej úrovni dosiahlo v tomto období 1,018 miliardy eur alebo 6,55 % z celkovej alokácie. Najvyššiu mieru čerpania vykazuje zatiaľ Program rozvoja vidieka s 18,38 %, nasledujú operačné programy Integrovaná infraštruktúra (10,2 %) a Technická pomoc (10,13 %). Operačný program Efektívna verejná správa doteraz vyčerpal 0,35 % zdrojov.

Operačným programom prvýkrát hrozí krízové riadenie, tzv. nútená správa. Je to nástroj, ktorý možno aplikovať po odchýlení sa od stanovených ročných hodnôt záväzného plánu operačného programu.

V praxi to znamená vypracovanie súboru opatrení vrátane časového harmonogramu ich zavedenia, ktoré navrhne centrálny koordinačný orgán v spolupráci s riadiacim orgánom a schváli vláda. Prvé vyhodnotenie záväzných plánov na rok 2017 sa podľa úradu vicepremiéra uskutoční v 1. štvrťroku 2018.

„Centrálny koordinačný orgán ÚPVII priebežne dohliada na pokrok v implementácii operačných programov, a taktiež rôznymi systémovými opatreniami vytvára priestor pre riadiace orgány, aby mohli efektívnejšie napĺňať svoje plánované hodnoty,“ uviedol úrad pre TASR.

Implementacia-ESIF-k-31.5.2017

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu