KREMNICA SA DOČKALA STRATEGICKEJ INVESTÍCIE ZA 13 MILIÓNOV EUR


Dátum: 18.04.2024

Obrázok k aktualite KREMNICA SA DOČKALA STRATEGICKEJ INVESTÍCIE ZA 13 MILIÓNOV EUR
Výborná správa pre Kremnicu: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (StVS) bola úspešná pri získavaní zdrojov z eurofondov na dobudovanie kanalizácie v meste a tiež na rozšírenie a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd pri Hornej Vsi. Napojenie domácností a nehnuteľností na verejnú kanalizáciu patrí k štandardom 21. storočia a z hľadiska rozvoja mesta, ale tiež kvality životného prostredia, má nezastupiteľnú úlohu.

Ako konštatoval primátor Kremnice Martin Novodomec, je táto správa tou najlepšou za posledné desaťročia: „Takto pred rokom Kremnica patrila k aglomeráciám, ktoré nemôžu byť dobudované z európskych peňazí, z rôznych administratívnych dôvodov. Ak by sme zostali pasívni, ako tomu bolo v minulosti, zostali by nám žumpy, ČOVky a „zapáchajúce“ potoky. Ale aktívnou a systematickou prácou, oslovovaním ministerstiev, rokovaním a vysvetľovaním skutočného stavu kanalizácie v meste sa podaril posun vpred. Kroky, ktoré sme podnikli, sa ukázali ako správne a v 2. polovici minulého roka sa podarilo aglomeráciu Kremnica dostať medzi oprávnené subjekty na čerpanie eurofondov. Dnes sa všetci obyvatelia môžeme tešiť, že budeme mať v meste novú kanalizáciu a modernú čističku odpadových vôd, “ doplnil. Vlastníkom verejnej kanalizačnej siete v Kremnici je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ako povedal projektový manažér a zástupca riaditeľa investičného odboru spoločnosti Juraj Demian, v piatok 12.4.2024 oficiálne dostali od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

„Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“ pre projekt „Kremnica - kanalizácia a ČOV“ v plnej výške bez krátenia s výškou nenávratného finančného príspevku 11 904 475,45 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 12 939 647,23 EUR. „Odpadové vody od obyvateľov Kremnice a Hornej Vsi v súčasnosti vo veľkej miere ústia do Kremnického potoka formou oficiálnych nečistených výustí. Návrh kanalizácie vychádza z požiadavky na podchytenie týchto nečistených vyústení s konečným cieľom prepojenia dielčích kanalizácií a vytvorenia jednotnej kanalizačnej sústavy,“ doplnil s tým, že dobudovaním kanalizácie a následným celkovým napojením už vybudovanej a novej kanalizácie do rekonštruovanej čistiarne odpadových vôd sa vytvorí ucelený systém kanalizácie. „Realizácia kanalizácie sa dotkne ulíc Kutnohorská, Ľ. Štúra, Továrenská, P. Križku, J. Horvátha, Dolná a Československej armády. Čistiareň odpadových vôd bude zásadným spôsobom modernizovaná a intenzifikovaná,“ konkretizoval. Doplnil tiež, že ďalším krokom, ktorý bude teraz bezprostredne nasledovať, je podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: „Následne vyhlásime do 3 mesiacov verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dozor stavebných prác v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Po ukončení verejných obstarávaní začneme so samotnou realizáciou projektu. Vzhľadom na rozsah a náročnosť verejného obstarávania predpokladáme začiatok realizácie stavebných prác v priebehu roka 2025.“

Skočiť na hlavné menu