Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline


Dátum: 05.06.2018

Obrázok k aktualite Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline
V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu.

Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO).

Stretnutie bolo otvorené prezentáciami činnosti jednotlivých IPC a CKO. Po ukončení následnej tvorivej diskusie, ktorá sa týkala najmä plánov do budúcnosti, navštívili v utorok účastníci koordinačného stretnutia Budatínsky hrad, ktorý bol zrekonštruovaný s pomocou prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu  (Projekty: „Návrat múzea do Budatínskeho hradu“ kód ITMS: 22130120080, „Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku“ kód ITMS: 22130120017), INTERREG PL-SK („Budatín – Strumien: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva“) a Nórskych fondov („Bez kaplnky nie je hrad“).  Riaditeľ múzea, Mgr. Michal Jurecký, okrem prehliadky expozícií a nádhernej záhrady poukázal aj na priebeh realizácie projektu a výzvy, ktorým počas nej museli s projektovým tímom čeliť.

Doobedie druhého dňa koordinačného stretnutia strávili zamestnanci IPC rozvojom svojich praktických prezentačných zručností, ktoré nevyhnutne pre svoju činnosť potrebujú ovládať na profesionálnej úrovni.

Poobedie patrilo najmä tréningu na tému ako pracovať s informáciami o eurofondoch, špeciálne zameranému na vyhľadávanie vo verejne dostupných zdrojoch.

Zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Mojžiš tiež odprezentoval výstupy spoločného projektu úradu a CKO s názvom Partnerstvo a moderoval diskusiu k ďalším zaujímavým aktivitám, ktoré budú riešené v rámci pokračovania tohto projektu.

Na záver dňa sa uskutočnila prehliadka Náučného chodníka a rozhľadne Terchovské srdce, ktorý bol podporený z programu INTERREG SK-CZ (projekt „Spoločne k poznaniu a ochrane prírody“).

Počas koordinačnej porady sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Predmetom rokovania bolo plánované pokračovanie činnosti informačno-poradenského centra po roku 2018. Účastníci rokovania ocenili pozitívne výsledky činnosti IPC v Žilinskom samosprávnom kraji a vyjadrili podporu príprave nového spoločného projektu, zameraného na prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier.

Koordinačné stretnutie bolo opäť veľmi profesionálne zorganizované a zabezpečené a prispelo ku skvalitneniu činnosti integrovanej siete IPC. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť koncom leta v Nitrianskom samosprávnom kraji.

 

Program koordinačného stretnutia
Skočiť na hlavné menu