Komunitné centrum - novostavba, Chmiňany


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Komunitné centrum - novostavba, Chmiňany
Komunitné centrum - novostavba, Chmiňany
Žiadateľ: Obec Chmiňany
Zazmluvnená suma NFP: 299 205,35 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
 Chminany
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť?
Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie nového jednopodlažného komunitného centra (KC) o rozlohe 290,46 m2. Miestom realizácie projektu je obec Chmiňany. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci, s hlavným dôrazom na deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi, ako aj najviac sociálne vylúčených dospelých.
Aktivity projektu sú koncipované tak, aby ich cieľom bolo vybudovať zariadenie pre poskytovanie sociálnych a komunitných služieb a tak prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, napomôcť k ich zapojeniu sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v obci, regióne a celej spoločnosti. Cieľom novovybudovaného KC je vytvorenie priestorových podmienok pre ambulantnú činnosť komunitného centra ako sociálnej služby krízovej intervencie v prostredí miestnych komunít a osôb zasiahnutých pôsobením negatívnych a krízových javov.
Ako projekt riešil tieto výzvy?
Cieľom projektu bolo potrebné vytvoriť priestorové podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva a spoločné aktivity všetkých skupín obyvateľstva. Komunitné centrum je situované v lokalite v centre obce, neďaleko segregovaného rómskeho osídlenia, kde žije najviac príslušníkov MRK.
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Vybudovaním nového komunitného centra sa vytvorili podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva spoločné aktivity všetky skupiny obyvateľstva.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu?
Obec Chmiňany sa nachádzajú na Východnom Slovensku v Prešovskom kraji v okrese Prešov (14km od krajského/okresného mesta Prešov). Obec má 928 obyvateľov a vychádzajúc z Atlasu rómskych komunít z roku 2013 je podiel obyvateľstva marginalizovanej rómskej komunity 58,2%. Obec Chmiňany poskytuje základné sociálne poradenstvo pre klientov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ktorí vyhľadávajú informácie a poradenstvo na riešenie svojich problémov. Od roku 2011 doposiaľ obec poskytuje sociálne služby prostredníctvom terénnej sociálnej práce.
Okrem sociálnych služieb sa obec zapájala do programov aktívnej politiky trhu práce pre nezamestnaných obyvateľov obce zabezpečovala obec aktivačné práce, drobné obecné služby. Zriadením KC došlo k zvýšeniu počtu príslušníkov MRK aktívne zapojených do sociálnej a komunitnej práce na 766 osôb vrátane detí v predškolskom veku.
Sociálna intervencia je realizovaná priamo v prirodzenom prostredí komunity, s dôrazom na zabezpečenie dostupných komplexných služieb obyvateľom všetkých vekových kategórií. Pozícia komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k užívateľom poskytovaných služieb a zároveň zohľadňuje a spĺňa integračnú funkciu vo vzťahu ku komunite celej obce. Podporí sa sociálna inklúzia, zvýši sa povedomie a zamestnateľnosť cieľovej skupiny.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu?
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach 2 osoby.
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom?
Budova komunitného centra sa nevybudovala v sociálne vylúčenej lokalite, avšak je dostupná po miestnych komunikáciách pre všetkých obyvateľov a nachádza sa blízko areálu terajšej materskej školy. Predmetná lokalita sa nachádza v centrálnej časti obce a od rómskeho osídlenia je vzdialené od 400-500m. Vzdialenosť KC od obydlí majoritného obyvateľstva je od 10 - 500m, keďže sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinnej zástavby. K novovybudovanému KC vedie miestna komunikácia - asfaltová, ktorá je v dobrom stave a čas trvania pešou chôdzou pre obyvateľov obce Chmiňany je od 5 - 10minút. Pozitívom predmetnej lokality je bezpečná a rýchla dostupnosť bez fyzických prekážok s využitím málo frekventovaných miestnych komunikácií. Komunitné centrum v obci Chmiňany poskytuje sociálne služby systematicky a plánovite, tzn. jeho činnosť vychádza z Plánu činnosti komunitného centra.
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 10/2017
Koniec realizácie projektu: 02/2019
Chminany2
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu