Komisia uverejňuje výzvu na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ zameraných na reakcie a oživenie hospodárstva


Dátum: 28.07.2020

Obrázok k aktualite Komisia uverejňuje výzvu na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ zameraných na reakcie a oživenie hospodárstva

Európska komisia včera zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Cieľom tejto výzvy je pomôcť regiónom využiť príležitosti vyplývajúce z krízy, vybudovať si odolnosť a pri oživení najpostihnutejších odvetví, ako je zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie.

Elisa Ferreira, komisárka pre súdržnosť a reformy, uviedla: „Vyhlásenie tejto výzvy vychádza z predchádzajúcich úspešných podobných pilotných projektov zameraných na posilnenie inovácie a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni a je ďalším príkladom kapacity a ochoty EÚ podporiť miestne hospodárstva v takom náročnom období. Zameranie na zdravie, cestovný ruch, udržateľnosť a digitalizáciu je úplne v súlade prioritami Komisie a potrebnou reakciou v boji proti účinkom krízy v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom.“

V rámci tejto výzvy sa Európska komisia snaží získať vyjadrenia záujmu nadnárodných partnerstiev regionálnych orgánov a iných zainteresovaných strán, ako sú univerzity, výskumné centrá, podnikateľské klastre a malé a stredné podniky, ktoré sú ochotné viesť medziregionálne inovatívne partnerstvá zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a na stimulovanie podnikateľských investícií.

V rámci výzvy sa podporia medziregionálne partnerstvá v štyroch tematických oblastiach. Prvé partnerstvo pre vývoj zdravotníckeho hodnotového reťazca sa zameriava na oblasť liekov alebo zdravotníckych pomôcok určených na boj proti koronavírusu na akejkoľvek úrovni hodnotového reťazca, t. j. počnúc návrhom až po distribúciu. Druhé partnerstvo v oblasti bezpečnosti a nakladania so zdravotníckym odpadom je spojené s témou obehového hospodárstva v oblasti zdravia. Tretie partnerstvo sa týka projektov, ktoré podporujú udržateľný a digitálny cestovný ruch. Štvrté partnerstvo sa zameriava na rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka, a to napríklad prostredníctvom konverzie existujúcich uhoľných baní, taviarní alebo výrobných zariadení.

Ďalšie kroky

Do konca roka 2021 by každé vybrané partnerstvo malo mať stanovený súbor opatrení na urýchlenie zavádzania inovácií, komercializácie a rozšírenia medziregionálnych investičných projektov. Vybrané partnerstvá by mali dovtedy preskúmať finančné a právne prekážky komercializácie a rozšírenia a mali by rozvinúť spoluprácu s inými programami a iniciatívami EÚ. Okrem toho budú musieť v rámci vybraných akcií spolupracovať s už existujúcimi partnerstvami v iných oblastiach, na ktoré sa vzťahujú tri tematické platformy inteligentnej špecializácie.

Súvislosti

Komisia 18. júla 2017 prijala oznámenie s názvom Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast [COM(2017) 376 final]. V tomto kontexte bola navrhnutá pilotná akcia medziregionálnych inovatívnych projektov.

V nadväznosti na výzvu Komisie na vyjadrenie záujmu bolo koncom roka 2017 vybraných osem medziregionálnych partnerstiev*. V každom z nich preberá vedúcu úlohu jeden alebo viaceré koordinačné regióny. Neskôr sa zaviedlo ďalšie partnerstvo v oblasti batérií.

Týchto deväť partnerstiev získalo podporu osobitných tímov Komisie, ktorých členmi boli odborníci z viacerých tematických útvarov. Experti poskytli poradenstvo o tom, ako najlepšie kombinovať rôzne fondy EÚ na financovanie inovatívnych projektov a ako realizovať obchodný a investičný plán.

Okrem tejto praktickej podpory zo strany Komisie každé partnerstvo mohlo využívať služby externého poradenstva do výšky 100 000 eur prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), a to na účely demonštrácie, rozširovania a komercializácie.

Vzhľadom na tieto pozitívne skúsenosti sa Komisia rozhodla použiť rovnaký prístup na motiváciu regiónov, aby spojili sily v boji proti pandémii koronavírusu.

Výzva bude otvorená 6 týždne, t. j. do 7. septembra 2020 (23:00 bruselského času). Celkový rozpočet je 400 000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rozvoj štyroch tematických partnerstiev (do 100 000 eur pre každé partnerstvo).

Ďalšie informácie

Odkaz na výzvu

Odkaz na vyhlásenie o ochrane osobných údajov

* Partnerstvá v oblasti 3D tlače, bioekonomiky, kybernetickej bezpečnosti, obehového hospodárstva v spracovateľskom priemysle, vysoko vyspelých poľnohospodárskych techník, energie z morských obnoviteľných zdrojov, udržateľných budov, vysledovateľnosti a veľkých dát v agropotravinárstve. Neskôr sa zaviedlo ďalšie partnerstvo v oblasti batérií.


Skočiť na hlavné menu