Komisia navrhuje spoločné etické normy pre všetky inštitúcie EÚ


Dátum: 09.06.2023

Obrázok k aktualite Komisia navrhuje spoločné etické normy pre všetky inštitúcie EÚ
Európska komisia prijala návrh na vytvorenie medziinštitucionálneho etického orgánu pre členov inštitúcií EÚ. Zriadením takéhoto orgánu sa po prvýkrát zavedú spoločné normy etického správania pre členov inštitúcií a formálny mechanizmus koordinácie a výmeny názorov na etické požiadavky medzi inštitúciami. Vďaka týmto zmenám budú politici EÚ podliehať spoločným, jasným, transparentným a zrozumiteľným normám.
Normy budú upravovať viaceré oblasti:
  • prijímanie darov a ponúk pohostenia a ciest od tretích strán: normy sa budú uplatňovať aj na prijímanie ocenení, vyznamenaní, cien alebo čestných titulov;
  • opatrenia podmienenosti a transparentnosti, najmä v prípade stretnutí so zástupcami záujmových skupín: Komisia, Európsky parlament a Rada už majú zavedené spoločné normy upravujúce stretnutia so zástupcami záujmových skupín a ich uverejňovanie vďaka registru transparentnosti. Normy sa rozšíria tak, aby zahŕňali napríklad prístup do priestorov inštitúcií;
  • záujmy a majetok, ktoré sa majú deklarovať, pričom sa stanovia kategórie, ako aj postupy uplatňované na kontrolu týchto vyhlásení;
  • vedľajšie alebo externé aktivity s cieľom zabezpečiť, aby nebola ohrozená disponibilita a nezávislosť členov;
  • činnosť vyvíjaná bývalými členmi po skončení ich mandátu, stanovenie podmienok a požiadaviek na transparentnosť;
  • uplatňovanie spoločného rámca, čo zahŕňa aj monitorovanie dodržiavania predpisov a následných opatrení, a to aj pokiaľ ide o možné prípady obťažovania a sankcie v prípade porušení v rámci každej inštitúcie;
  • zverejňovanie informácií: každá inštitúcia bude musieť zverejniť, ako uplatňuje tieto normy.
Nový orgán bude plniť tri hlavné úlohy:
  • bude vypracovávať minimálne spoločné normy (vysvetlené vyššie), ktoré budú platiť pre členov zúčastnených inštitúcií a orgánov EÚ, a v prípade potreby ich bude aktualizovať.
  • bude organizovať výmeny názorov na vnútorné pravidlá každej inštitúcie v kontexte predmetných noriem, aby sa mohli inštitúcie zo svojich skúseností vzájomne poučiť a využívať ich;
  • bude podporovať spoločnú etickú kultúru všetkých členov inštitúcií EÚ a uľahčovať pochopenie rámca verejnosťou, a to v rámci inštitúcií, ako aj mimo nich. Uplatňovanie týchto pravidiel v inštitúciách sa musí riadiť aj zásadami transparentnosti.
Komisia teraz pozve všetky inštitúcie a poradné orgány na stretnutie, ktoré sa bude konať 3. júla v Bruseli, s cieľom začať medziinštitucionálny dialóg a rokovania.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Návrh na vytvorenie medziinštitucionálneho etického orgánu
Otázky a odpovede
Informačný prehľad
Webové sídlo: Etické zásady a integrita komisárov

Skočiť na hlavné menu