Keď sa odpad mení na hodnotu


Dátum: 27.07.2023

Obrázok k aktualite Keď sa odpad mení na hodnotu
Sustainability alebo udržateľnosť, svetový trend či nevyhnutnosť. Vedeli ste, že viac ako 60% európskej pôdy je nezdravej a 25% pôdy sa môže premeniť na púšť? Akciová spoločnosť Zdroje Zeme vynašla unikátne riešenie na zlepšenie kvality pôdy a recykláciu biologického odpadu.

Slovenský projekt spracováva komunálny a priemyselný biologicky rozložiteľný odpad, odpad z poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. Ide o udržateľné riešenie, ktorého hlavným produktom je regeneračný substrát na báze biouhlíka na zlepšenie kvality pôdy a zelená energia vo forme bioplynu.
odpad2

Spoločnosť Zdroje Zeme už dlhodobo hľadá, vyvíja a realizuje ekologické riešenia v oblasti spracovania odpadu, obnovy pôdy, rekultivácie nevyužitých brownfieldov. Projekt sa zaoberá vývojom regeneračného a melioračného substrátu a samotným procesom jeho výroby. K tomu slúži pilotná lokalita Horný Jatov, ktorú spoločnosť zmenila zo znečisteného brownfieldu na experimentálnu výrobnú prevádzku. Využíva miestne zdroje, ktoré poskytujú biologicky rozložiteľný komunálny, priemyselný a poľnohospodársky odpad, ako aj blízkosť  biopalivových staníc. Vyrobené biohnojivá využívajú miestni výrobcovia obilnín a zeleniny. Pilotná lokalita je navrhnutá na spracovanie 100 000 ton odpadu s aktuálnou kapacitou na úrovni 30 000 ton spracovaného odpadu ročne. Pilotný závod bude po jeho dokončení schopný vyrobiť 20 000 ton substrátu EFFECO  a 1,2 MWh energie ročne.Know how spoločnosti je chránené štyrmi domácimi a dvoma medzinárodnými patentmi už  v 64 krajinách sveta. Čo umožňuje spoločnosti podnikať s vysokou pridanou hodnotou nielen na Slovensku, ale aj v rôznych regiónoch EÚ. Viac info na www.zdrojezeme.eu 


Projekt: EFFECO - Cirkulárne riešenie pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo
Prijímateľ: Zdroje Zeme a. s.
Prostriedky EÚ ERDF: 2 461 375 eur
Miesto realizácie projektu: Martin a Trnovec nad Váhom – okr. Šaľa
Plánované ukončenie projektu: december 2023

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt EFFECO - Cirkulárne riešenie pre bioodpad, energiu, pôdu a poľnohospodárstvo je realizovaný v rámci výzvy zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Značka kvality sa udeľuje návrhom projektov predloženým na financovanie v rámci programu Horizont 2020, ktoré úspešne splnili všetky prísne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov, avšak nemohli byť vzhľadom na rozpočet z tohto programu financované. Cieľom výzvy MH SR bolo podporiť výskumno – vývojový potenciál týchto projektov a ich technologickú inovatívnosť.

Skočiť na hlavné menu