Kde všade nám EÚ môže pomôcť vďaka fondom?


Dátum: 17.12.2015

Obrázok k aktualite Kde všade nám EÚ môže pomôcť vďaka fondom?
Pre slovenské inštitúcie, podniky a občanov je k dispozícii pestrá paleta možností na získanie podpory z EÚ v novom programovom období 2014 - 2020.  Dajú sa rozdeliť do troch základných oblastí:
Pre Slovensko sú najdôležitejšie Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF), v ktorých je pre vyčlenených až 15,3 miliardy eur na rozvoj Slovenska vo viacerých dôležitých oblastiach. Konkrétne na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry, životné prostredie, energetickú efektívnosť, výskum, inovácie a rozvoj ľudských zdrojov. Prostriedky zo zdrojov ESIF budú smerovať  aj na rozvoj slovenského vidieka. Navyše, 3 miliardy eur pôjdu na priame platby slovenským farmárom. Spolu je pre Slovensko vyčlenených 18,3 miliardy eur.
Významná je aj možnosť využívať celoeurópske programy ako sú napríklad Nástroj na prepájanie Európy (budovanie dopravných a energetických prepojení), Horizont 2020 (podpora pre vedu, výskum a inovácie), COSME (malé a stredné podniky), Kreatívna Európa (kultúra a médiá) a Európa pre občanov (pre mimovládne organizácie a samosprávy).
Na naštartovanie investícií v EÚ zase slúžia viaceré finančné nástroje, z ktorých najdôležitejším je nový Európsky fond pre strategické investície. Významným zdrojom pre úvery pre súkromné podniky, ale aj verejné inštitúcie je aj Európska investičná banka.
 
Základné informácie k jednotlivým oblastiam:
1. Regionálna politika EÚ – financie vyčlenené špeciálne pre Slovensko
Európska komisia schválila všetky operačné programy, ktoré budú rozdeľovať finančné prostriedky Európskej únie na rozvoj slovenských regiónov. Tieto investičné programy na obdobie 2014 až 2020 pomôžu na Slovensku vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšia kvalitu života a podporia hospodársky rast. Spolu je v siedmich programoch k dispozícií takmer 13,8 miliárd eur pre slovenských občanov a podniky.  Ak pripočítame viac ako 1,54 miliardy eur z Programu rozvoja vidieka, tak Slovensko má k dispozícii viac ako 15,3 miliardy eur.
 
Hlavnou prioritou je pomôcť Slovensku lepšie obstáť v medzinárodnej konkurencii, podporiť ekonomiku, ktorá ochraňuje prírodné zdroje, podporuje šetrnejšie energetické riešenia a efektívne rieši situácie spôsobené zmenou klímy. Ďalšia podstatná časť európskych fondov sa zameria na investície do kvalitných cestných, železničných a vodných dopravných sietí. 
 
Všetky slovenské regióny budú využívať investície na podporu výskumu a inovácií, ako aj na podporu malých a stredných podnikov tak, aby sa stali inovatívnejšie predovšetkým v oblastiach v ktorých má Slovensko komparatívnu výhodu. EÚ ďalej kladie dôraz aj na zvyšovanie kvality života na Slovensku a zabezpečovanie prístupu občanov ku kvalitným verejným službám. 
 
Podrobnejšie informácie k operačným programom (OP):
 • OP Integrovaná infraštruktúra: Program podporí investície vo výške viac ako 3,96 miliárd eur zo zdrojov EÚ. Investície pôjdu do podpory trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovania kapacitných obmedzení v kľúčovej infraštruktúre ako aj do zlepšovania dostupnosti informačných a komunikačných technológií. Program by mal cez svoje financovanie dosiahnuť 100 km zrekonštruovaných železničných tratí, 115 km diaľnic, 300 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy, 27 km nových električkových tratí, 78 nových vozidiel MHD, 35 nových vlakových súprav a zvýšenie počtu domácností so širokopásmovým internetom o takmer 50%.
 
 • OP Kvalita životného prostredia: Tento významný program bude podporený sumou 3,13 miliárd eur z európskych prostriedkov. Prioritne sa zameria na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, prispôsobovanie sa zmene klímy s dôrazom na ochranu proti povodniam, riadenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy a podporu energetickej efektívnosti v celej ekonomike. Program by mal zabezpečiť protipovodňovú ochranu pre ďalšie slovenské mestá a obce, zlepšiť čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 15,5% z celkovej konečnej spotreby energie v krajine. Okrem toho by mal program docieliť aj zníženie celkovej spotreby energie verejných budov na Slovensku o zhruba 279 miliónov kWh za rok a zabezpečiť tak okrem prínosov pre životné prostredie aj výrazné finančné úspory pre štátnu pokladnicu.
 
 • OP Výskum a inovácie: Program bude mať k dispozícii rozpočet viac ako 2,26 miliárd eur  a zameria sa na podporu výskumu, technologického vývoja a inovácií, ako aj na  zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu malých a stredných podnikov na Slovensku. Očakáva sa, že vďaka programu narastie podiel podnikov využívajúcich výskum, vývoj a inovácie o 10%, bude podporených takmer 13 000 podnikov, vrátane 1 400 start-upov a vytvorí sa 4 000 nových pracovných miest. Očakáva sa aj zvýšenie počtu výskumníkov na Slovensku o vyše 1 000.
 
 • OP Ľudské zdroje: Operačný program má z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliárd eur. Program bude investovať do rozvoja ľudského kapitálu a do pomoci pre ľudí vstupujúcich na trh práce. Investície sa zamerajú na tri prioritné oblasti – boj proti nezamestnanosti mladých, znevýhodnené skupiny na trhu práce a marginalizované komunity. Vďaka programu 80 000 mladých ľudí využije záruku pre mladých a ďalších 100 000 mladých bude benefitovať z iných aktivít programu, 250 000 nezamestnaným zvýši šance na uplatnenie sa na trhu práce vďaka školeniam a kurzom a 150 obcí s Rómskymi komunitami dostane možnosť investovať do ľudí a infraštruktúry.
 
 • Integrovaný regionálny OP (IROP): Dotácia do tohto programu z európskych zdrojov bude vo výške 1,75 miliárd eur a priority sa sústredia na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regiónoch s prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac než 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýši sa zaškolenosť detí v materských školách na 90% v menej rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracovné miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť v bytových domoch o takmer 50%.   
 
 • OP Efektívna verejná správa: 278 miliónov eur z európskych prostriedkov bude  slúžiť na posilnenie a zefektívnenie verejnej správy na Slovensku ako aj na pomoc pre rozvoj sociálnych partnerov a  mimovládnych organizácií. Cieľom je podporiť vznik kvalifikovanej a stabilnej verejnej služby, zlepšenie analytických kapacít v štátnej správe, zlepšenie kvality odborných dopadových štúdií, vyššia kvalita a nezávislosť súdnictva, ako aj intenzívnejší boj proti korupcií a proti podvodom vo verejnom obstarávaní. Opatrenia by mali pomôcť zvýšiť kvalitu života na Slovensku, ale aj výrazne napomôcť zlepšeniu podnikateľského prostredia v krajine.
 
 • OP Technická pomoc: Program tvorený balíkom 159 milióna eur sa zameria na zlepšenie administratívnych kapacít a zefektívnenie riadenia, kontroly a auditov európskych štrukturálnych a investičných fondov a to prostredníctvom technickej pomoci. Vďaka tomuto programu by využívanie európskych prostriedkov v novom období malo byť efektívnejšie a transparentnejšie.
 
 • INTERREG – medziregionálne programy: 480 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je určených na podporu cezhraničných projektov medzi Slovenskom a susednými krajinami s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu. Programy podporia cezhraničný výskum, nové riešenia v oblasti udržateľnej dopravy, ochranu prírodných zdrojov. Rovnako sa budú môcť financovať regionálne a miestne iniciatívy na podporu užšej spolupráce v právnej a administratívnej oblasti – od výučby jazykov až po spoločné opatrenia na trhu práce. Slovensko má k dispozícii nasledujúce medziregionálne operačne programy: OP Slovensko – Rakúsko (76 miliónov eur), OP Poľsko – Slovensko (155 miliónov eur), Slovensko – Česká Republika (90 miliónov eur) a Slovensko – Maďarsko (156 miliónov eur).
 
 • Nadnárodný program pre podunajskú oblasť: Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti je určených 222 miliónov eur. Program podporí spoločné projekty krajín v povodí Dunaja v súlade s prioritami Dunajskej stratégie EÚ. 
 
 • Európska pomoc pre najodkázanejšie osoby: Slovensko získa z fondu 55 miliónov eur na obdobie 2014-2020 na zabezpečenie jedla a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby v našej krajine (doplnené 7,7 miliónmi eur z národných zdrojov). Na Slovensku bude program poskytovať potravinové balíčky, teplé jedlá bezdomovcom a základné hygienické potreby.
       
 
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
 
Aktivity na dosahovanie cieľov danej politiky sú podporované prostredníctvom Priamych platieb a Programu rozvoja vidieka.
 • Program rozvoja vidieka: Viac ako 1,54 miliardy eur sa využije na posilnenie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Program pomôže približne 1 250 poľnohospodárskym a 400 potravinárskym podnikom, 600 mladým poľnohospodárom a 330 malým rodinným poľnohospodárskym podnikom a tiež vytvoreniu zhruba dvetisíc pracovných miest. Dôležitá je aj podpora agro-environmentálnym aktivitám, ochrane biotopov, zachovaniu typických krajinných prvkov a ochrane životného prostredia. Európske prostriedky sa dajú použiť aj na posilnenie pozície farmárov v potravinovom reťazci, spoločné spracovanie a predaj, skrátenie potravinového reťazca a zriadenie záručných fondov.
     
 • Priame platby poľnohospodárom: Slovensko prerozdelí slovenským poľnohospodárom 3,05 miliardy eur s cieľom podporiť ich poľnohospodársku produkciu, zabezpečiť výrobu kvalitných a zdravých potravín, špeciálne podporiť mladých farmárov a udržiavať pôdu v dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienkach.
 
Spoločná rybárska politika EÚ
 
 • OP Rybné hospodárstvo: Hlavným cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti podnikov akvakultúry a spracovania rýb na Slovensku. Celkový príspevok zo zdrojov EÚ na operačný program Rybné hospodárstvo je 15 miliónov eur.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Celoeurópske programy
 
Slovensko, ako aj jeho občania a podniky, sa okrem prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov môžu uchádzať aj o podporu z rôznych celoeurópskych programov. Tieto sú zamerané najmä na zlepšenie cezhraničných energetických a dopravných prepojení medzi krajinami, podporu výskumu a inovácií naprieč Európskou úniou, ako aj na podporu malých a stredných podnikov, kultúry a na zlepšovanie medziľudských vzťahov.
 
Podrobnejšie informácie k ďalším európskym programom:
 
 • Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility): Nástroj je určený na podporu cezhraničných prepojení v EÚ v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií. Rozpočet programu na obdobie 2014-2020 pre celú EÚ je vo výške až 33,26 miliárd eur. Najväčšia časť prostriedkov je pritom určená na dopravu, kam sa plánuje investovať až 26 miliárd eur a to na nové diaľnice, železnice, vodné dopravné cesty, ako aj na výskum v týchto oblastiach. O prostriedky sa môžu uchádzať nielen vlády a samosprávy, ale aj výskumné inštitúcie, podniky, mimovládne organizácie a univerzity. Slovensko môže v oblasti dopravy čerpať vyše 740 miliónov eur predovšetkým na modernizáciu a budovanie cezhraničných železničných spojení s Poľskom, či Českou republikou. V oblasti energetiky sa v schválenom regionálnom zozname projektov spoločného záujmu nachádza aj niekoľko infraštruktúrnych projektov tykajúcich sa Slovenska (napríklad príprava plynového prepojenia s Poľskom a Maďarskom).
     

 
 • Horizont 2020: Tento program EÚ je určený na podporu výskumu a inovácií. Program má rozpočet vo výške 77 miliárd eur a zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia. Program obsahuje aj finančný nástroj pre malé a stredné podniky, ktorý má pomôcť podnikom vyvinúť inováciu a následne ju úspešne priviesť na trh. Oprávnenými žiadateľmi v programe Horizont 2020 sú vedci, univerzity, výskumné centrá a podniky. Národným koordinátorom programu na Slovensku je Centrum vedecko-technických informácií. Na ich stránke je možné priebežne sledovať aj zverejnené výzvy.
       
 
 • COSME: Program COSME bol vytvorený za účelom podpory konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP). Zameriava sa najmä na zlepšenie prístupu MSP k financiám, zlepšenie prístupu na trhy, podporu podnikania a na zlepšenie rámcových podmienok pre ich konkurencieschopnosť. Celková alokácia programu na sedemročné finančné obdobie je 2,3 miliárd eur. Hlavnou motiváciou pre Komisiu, aby navrhla program COSME bolo, že až 1/3 MSP nevie získať bankovú pôžičku, podniky nevedia nájsť odbytiská pre svoje produkty a iba 37% Európanov chce podnikať v porovnaní s až 51% v USA. Program COSME má tri druhy nástrojov – prehľadný portál sumarizujúci finančné nástroje dostupné v jednotlivých krajinách - Access2Finance, úverový nástroj a kapitálový nástroj. Prostredníctvom portálu Access2Finance je napríklad možné vidieť, že na Slovensku je momentálne k dispozícií pre MSP až 32 rôznych finančných nástrojov podporených z EÚ prostriedkov vo forme úverov a záruk od komerčných bánk, alebo rizikového kapitálu od investičných platforiem.
     
 
•    Erasmus+: Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je 14,7 miliardy eur. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami. Zo Slovenska už program Erasmus využilo viac ako 20 000 mladých ľudí a ich počet každým rokom výrazne rastie.
     
 
 • Kreatívna Európa: Program je rámcovým programom Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuáleho sektoru. S rozpočtom 1,46 miliárd eur podporí kultúrne iniciatívy (medzinárodná spolupráca, platformy, preklady literatúry), iniciatívy v audiovizuálnom sektore (podpora výrobe, distribúcií a prístupu k audiovizálnym dielam) a medzisektorálne iniciatívy (zárukový mechanizmus a medzinárodná spolupráca na politikách v oblasti kultúry). Vďaka programu by podporu malo dostať 2500 umelcov, 2000 kín, 800 filmov a 4500 prekladov kníh. Takisto bude k dispozícií finančný záručný mechanizmus pre malé podniky podnikajúce v sektore kultúry v objeme 750 miliónov eur. Oprávnenými uchádzačmi sú všetky subjekty aktívne v oblasti kultúry a audiovizuálnej tvorby. Program Kreatívna Európa podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry. Kontaktným bodom programu Kreatívna Európa na Slovensku je organizácia Creative Europe Desk.
       
 
 • LIFE: Program je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy, ktorého cieľom je prispievať k implementácii politik a právnych predpisov EÚ v týchto oblastiach a to prostredníctvom spolufinancovania projektov s európskou pridanou hodnotou. Celková alokácia na LIFE 2014 – 2020 je 1,46 miliárd eur a pokrýva dva podprogramy – pre životné prostredie a pre oblasť klímy.
     
 
 • Európa pre občanov: Tento rokmi osvedčený program má za úlohu prispieť k zvýšeniu povedomia občanov o EÚ, o jej histórií a rozmanitosti, podporiť rozvíjanie európskej občianskej identity, zlepšiť podmienky pre občianske a demokratické zapojenie na úrovni EÚ, zvýšiť povedomie o spoločnej histórií a hodnotách a takisto podporiť demokratickú participáciu občanov na úrovni EÚ. V rozpočte programu vo výške 185 miliónov eur sú k dispozícií granty na konkrétne podujatia, alebo operačné granty, ktoré umožňujú neziskovej organizácií pokryť náklady svojho fungovania. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné orgány (napr. mestá a obce) a neziskové organizácie. Slovensko je už niekoľko rokov veľmi úspešnou krajinou v rámci programu Európa pre občanov. Vďaka programu bolo u nás podporených takmer 200 projektov vo výške skoro 4 milióny eur, ktoré umožnili realizáciu desiatok stretnutí občanov družobných miest, poznávacích návštev v zahraničných mestách, ako aj množstvo spomienkovo-informačných podujatí. Kontaktným bodom programu je Európsky kontaktný bod.
       
 
 • Európsky program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu: je európsky finančný nástroj na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktorý zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a pomáha zlepšovať pracovné podmienky. Program riadi Európska komisia. Zlučuje tri programy EÚ, ktoré boli v rokoch 2007 až 2013 riadené samostatne: PROGRESSEURES a nástroj mikrofinancovania - Progress. Od roku 2014 tieto programy tvoria tri osi celého programu. Podporujú: modernizáciu politiky zamestnanosti a sociálnej politiky pomocou osi PROGRESS, pracovnú mobilitu prostredníctvom osi EURES, prístup k mikrofinancovaniu a sociálnemu podnikaniu cez os mikrofinancovania a sociálneho podnikania. Celkový rozpočet programu EaSI na roky 2014 – 2020 predstavuje 919 miliónov eur.
 
 
 • Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť podporujú úsilie EÚ v oblasti migrácie a vnútorných záležitostí. Celkový rozpočet na obdobie 2014 – 2020 je takmer 7 miliárd eur. 85% finančných prostriedkov sa vynakladá prostredníctvom národných programov na obdobie rokov 2014 – 2020. Zvyšnú časť spravuje Komisia. Na tento účel boli na základe troch finančných nástrojov schválené pracovné programy, prostredníctvom ktorých sa financujú akcie Únie a núdzová pomoc členským štátom. Národný program pre Slovensko vo výške 13 miliónov eur bol schválený v marci 2015.
 
3. Investičný plán Európskej únie – šanca pre kvalitné projekty
 
Európska komisia si ako jednu so svojich kľúčových priorít vytýčila obnovenie investícií, rastu a zamestnanosti v Európskej únií. V porovnaní s predkrízovým obdobím totiž miera investícií v EÚ poklesla až o 15%. Hlavným nástrojom je novovytvorený Európsky fond pre strategické investície. Tento predstavuje dobrú príležitosť pre podporu investičných projektov naprieč Európou.
 
      Európsky fond pre strategické investície (EFSI): Fond má prostredníctvom verejných finančných prostriedkov, vrátane prostriedkov z rozpočtu EU zmobilizovať súkromné investície. Do troch rokov (2015 – 2017) má vytvoriť nové investície do výšky až 315 miliárd eur. Investície by mali smerovať najmä do oblastí ako je rozvoj infraštruktúry, výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zdravotníctvo, ale aj energetika. Oprávnené projekty musia podporovať ciele EU a byť ekonomicky a technicky životaschopné. Pri výbere sa nebudú uplatňovať žiadne geografické ani sektorové kvóty. Približne štvrtina fondu sa vyčlení na projekty zamerané na podporu malých a stredných podnikov, ako aj spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Okrem peňazí však EFSI ponúkne aj nefinančné nástroje na rozbehnutie investícií. Európske centrum investičného poradenstva, ktoré bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto pre investorov alebo predkladateľov projektov v súvislosti s identifikáciou, prípravou a vypracovaním investičných zámerov. Rovnako sa tiež vytvorí Európsky adresár investičných projektov s cieľom poskytovať informácie o projektoch, pre ktoré sa hľadajú investori. Z EFSI pritom nebudú mať prospech iba vlády členských štátov na veľké investície, ale hlavne súkromné spoločnosti na rôzne typy projektov. Ide najmä o rizikovejšie súkromné, alebo verejno-súkromné investície. Hlavná úloha EFSI bude spočívať v tom, že posilní schopnosť Európskej investičnej banky (EIB) znášať riziko, čo umožní banke investovať do projektov s vyšším rizikovým profilom. EFSI bude teda dopĺňať bežné investičné činnosti EIB.
      Slovensko sa zaviazalo prispieť do EFSI vo výške 400 miliónov eur, prostredníctvom novej platformy pre finančné nástroje, ktorá je založená na európskom príspevku – Slovenského investičného holdingu, a prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
       
 
 • Európska investičná banka (EIB): Poskytuje zvýhodnené úvery pre investičné projekty, pričom môže ísť o veľké projekty, ale aj menšie investície (menej ako 25 miliónov eur), v prípade ktorých sú kontaktom vybrané banky na Slovensku. Navyše, zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii Investičného plánu pre Európu prostredníctvom implementácie EFSI. Za posledných 5 rokov (2010 – 2014) EIB poskytla Slovensku úvery vo výške viac ako 3 miliardy eur v rôznych oblastiach (energetika, priemysel, doprava, vzdelávanie atď.). Najväčšími príjemcami boli malé a stredné podniky a stredne kapitalizované podniky.
      http://www.eib.org
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu