Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania


Dátum: 15.06.2021

Obrázok k aktualite Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 13.5.2021. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Jednotná príručka je zverejnená na webovom sídle CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a webovom sídle RO pre OP EVS http://www.reformuj.sk/dokument/projektove-dokumenty/. Jednotná príručka nadobudne účinnosť  dňa 15.06.2021. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky, t.j. od 15.06.2021, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.

Skočiť na hlavné menu