Jazdecký areál Sihoť


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Jazdecký areál Sihoť
Jazdecký areál Sihoť
Názov projektu Jazdecký areál Sihoť, Haniska
Kód projektu 061PO090295
Prijímateľ Názov Monika Klein
Sídlo Vrbová 16
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Obec Haniska pri Prešove  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.08. 2017 20. 6. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu 1. chov koní, vybudovanie jazdeckého areálu s možnosťou výučby jazdy na koňoch
2. vytvorenie dvoch pracovných miest, jedno z nich obsadené žiadateľkou
3. vytvoriť fungujúcu farmu
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizácia podnikateľského plánu žiadateľa na dosiahnutie štandardného výstupu v oblasti živočíšnej výroby zameranej na chov koní, za úmyslom vytvorenia jazdeckého areálu.
Jazdecký areál Sihoť2
Skočiť na hlavné menu