IZBA TRADÍCII A OSOBNOSTÍ OBCE KOJŠOV


Dátum: 18.03.2022

Obrázok k aktualite IZBA  TRADÍCII  A OSOBNOSTÍ  OBCE  KOJŠOV
Názov projektu IZBA  TRADÍCII  A OSOBNOSTÍ  OBCE  KOJŠOV
Kód projektu 075KE140008
Prijímateľ Názov Obec Kojšov
Sídlo Kojšov č. 3, 05552
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 Kojšov
1. Miesto realizácie projektu
       
Košický kraj Okres Gelnica Kojšov  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
03.03.2021 19.05.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 40 000,00 EUR
Z toho NFP 40 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo:
Zvýšenie konkurencieschopnosti  a podpora rozvoja cestovného ruchu v obci Kojšov
Špecifické ciele projektu : 
  • Vybudovanie Izby tradícii a osobností obce Kojšov
  • Prezentácia kultúrneho a historického dedičstva obce a regiónu
  • Zabezpečenie vyššej  návštevnosti a atraktivity obce a regiónu
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom  projektu bolo vybudovanie Izby tradícii a osobností obce Kojšov v nevyužívanej podkrovnej časti obecnej budovy.
 Kojšov1
Skočiť na hlavné menu