Investičné priority SR a operačné programy plánuje Vláda SR schváliť koncom roka


Dátum: 19.05.2020

Obrázok k aktualite Investičné priority SR a operačné programy plánuje Vláda SR schváliť koncom roka
Finalizáciu investičných priorít SR na roky 2021 až 2027, podklady k ostatným prvkom dohody s EÚ a následne aj operačné programy plánuje vláda SR schváliť koncom roka. Uvádza sa to v materiáli z dielne Ministerstva financií (MF) SR s názvom Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020, ktorý vládny kabinet schválil v pondelok (18. 5.).

„Top prioritou Slovenska zostáva aj pre budúce programové obdobie oblasť vzdelávania,“ píše sa v materiáli. V rámci tejto oblasti sú najväčšími výzvami inklúzia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nedostatok škôlok, nesúlad zručností žiakov s potrebami trhu práce, odlev mozgov do zahraničia, či potreba celoživotného vzdelávania vzhľadom na tlak automatizácie.

V druhom rade chce vládna garnitúra z eurofondov podporiť trh práce. „Výzvami pre financovanie z politiky súdržnosti sú najmä dlhodobá nezamestnanosť (hlavne v MRK) a participácia žien starajúcich sa o malé deti,“ dodalo ministerstvo v materiáli.

Treticu najdôležitejších priorít v programovom období 2021 - 2027 uzatvára skupina oblastí, a to životné prostredie, inovačná aktivita a mobilita práce a kapitálu. Z oblasti životného prostredia Slovensko zaostáva hlavne v kvalite ovzdušia, v oblasti manažmentu odpadových vôd a odpadového hospodárstva. „K tomu musíme pridať aj špecifický záujem Slovenska v oblasti ochrany lesov a biodiverzity a prioritný EÚ cieľ na ďalšom znižovaní energetickej náročnosti a zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ napísalo MF v materiáli.

Pre mobilitu práce a kapitálu je pre Slovensko výzvou ponuka nájomného bývania a dopravná infraštruktúra na národnej aj regionálnej úrovni. V prípade inovačnej aktivity sa chce vláda zamerať na podnikový výskum a vývoj, ale aj jeho podhubie v podobe kvalitných univerzít a verejných výskumných inštitúcií.

Pre úspešnú impletementáciu eurofondov vláda navrhuje napríklad minimalizovať administratívnu náročnosť čerpania, automaticky aplikovať zjednodušené vykazovanie výdavkov, v rámci pravidla flexibility presunúť časť prostriedkov aj do Bratislavského kraja, či výraznejšie prepojenie aktivít financovaných v rámci politiky súdržnosti s Národným programom reforiem.

Na zjednodušenie implementácie a zvýšenie transparentnosti čerpania eurofondov sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala k realizácii konkrétnych opatrení. Medzi nimi sú napríklad zjednodušenie postupov implementácie projektov pre prijímateľov, zjednotenie a sprehľadnenie metodického prostredia pre implementačné orgány i prijímateľov, či zavedenie centrálneho registra hodnotiteľov a prísnych kritérií na odborných hodnotiteľov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu