Investície do živočíšnej výroby v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o.


Dátum: 22.02.2022

Obrázok k aktualite Investície do živočíšnej výroby v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o.
 AGROOSIVO-
Názov projektu Investície do živočíšnej výroby v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o.
Kód projektu 041PO060066
Prijímateľ Názov AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o.
Sídlo Švábovce 623
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
       
Prešovský kraj Okres Poprad Obec Švábovce  
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.12.2017 21.06.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 205 095,19 EUR
Z toho NFP   82 038,07 EUR
Vlastné zdroje 123 057,12 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zefektívnenie a modernizácia poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti AGROOSIVO – ÚSVIT, s.r.o. prostredníctvom investícií do rekonštrukcie maštale a do modernizácie strojového parku.
 
Špecifické ciele projektu:
•            zabezpečiť rekonštrukciu jestvujúceho nevyhovujúceho objektu na moderný priestor pre chov hovädzieho dobytka,
•            prispôsobiť podmienky chovu zvierat moderným trendom a poznatkom o potrebách jednotlivých kategórií chovaných hospodárskych zvierat,
•            zlepšiť welfare chovaných zvierat,
•            zabezpečením vhodných parametrov ustajňovacích priestorov pre HD vytvoriť predpoklady pre dosiahnutie priaznivých výsledkov v chove, vrátane perspektív rozširovania stáda,
•            skvalitniť pracovné podmienky zamestnancov modernizáciou objektu a strojového vybavenia,                                                                             
•            zvýšiť produktivitu práce vo výrobnom procese,
•            zvýšiť objem produkcie ŽV, predaj produktov a tržby z poľnohospodárskych činností,
•            vytvoriť jedno nové pracovné miesto a udržať súčasné pracovné miesta.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola investícia do nákupu nasledujúcich poľnohospodárskych strojov:
-             Žacia kombinácia
-             Čelný diskový žací stroj
-             Traktorový prepravník balíkov
a stavebnej investície:
-             Rekonštrukcia maštale M2
AGROOSIVO-1
Skočiť na hlavné menu