Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová
jurova
Názov projektu Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová
Kód projektu 061PO090080
Prijímateľ Názov Zuzana Jurová
Sídlo Malcov 113, 08606
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR okres. Bardejov      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.07.2017 08.02.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 €
Z toho NFP 50 000 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre chov hospodárskych zvierat – zabezpečiť efektívnosť svojej  výroby , zvýšiť podiel domácej produkcie s výšou podanou hodnotou ( vyššia kvalita výrobkov ).
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov - vybudovanie výrobných kapacít pre zabezpečenie kvalitnej produkcie hovädzieho dobytka,
- zabezpečenie nízkych výrobných nákladov, vysokej efektívnosti a výkonnosti svojej poľnohospodárskej výroby
- zabezpečenie svojej konkurencieschopnosti a zlepšovanie kvality prostredia a kvality života živých zvierat v poľnohospodárstve
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Predmetom projektu bolo vybudovať kvalitný chov a produkciu hovädzieho dobytka, komodity produkcie v rámci živočíšnej výroby:
prírastok, hovädzí dobytok do 1 roka
býky a jalovice od 1 do 2 rokov
vyradené chovné kravy a býky
V sektore živočíšnej výroby sa žiadateľka orientuje na chov a produkciu hovädzieho dobytka, ako zdroja zdravej potraviny - kvalitného hovädzieho mäsa. V rámci tejto výroby praktizuje vlastné rozmnožovanie chovného stáda. V menšom sa venuje aj špeciálnej rastlinnej výrobe, v rámci ktorej pestuje zemiaky. Objemové krmivá si dopestuje aj spracuje v rámci svojho podniku.
Okrem nákupu 20 ks 1-2 ročných jalovíc, 1 ks plemenného býka, technologických zariadení, potrebných doplnkov a opráv ustajňovacích priestorov boli do výdavkov projektu zaradené aj náklady na starostlivosť o hospodárske zvieratá, kde je zahrnutá zdravotná a veterinárna starostlivosť, kŕmne dávky, koncentrácie živín a iné a tiež odvody a mzdové náklady za zamestnancov.
 jurova2
Skočiť na hlavné menu