Investície do politiky súdržnosti vytvoria 1,3 milióna pracovných miest Brusel 2. mája


Dátum: 02.05.2023

Obrázok k aktualite Investície do politiky súdržnosti vytvoria 1,3 milióna pracovných miest        Brusel 2. mája
Vďaka financovaniu politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027 dôjde k vzniku 1,3 milióna pracovných miest a hrubý domáci produkt (HDP) EÚ sa do konca desaťročia zvýši v priemere o 0,5 percenta a v niektorých členských štátoch až o 4 %. Uviedla v utorok Európska komisia (EK).

Komisia spresnila, že financovanie kohéznej politiky prinesie hmatateľné a konkrétne výhody európskym občanom, regiónom a mestám.

Správa EK o výsledku programovania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, uvádza, že na tento účel sa uvoľnia investície vo výške 545 miliárd eur, pričom 378 miliárd eur poskytne EÚ.

Politika súdržnosti podporí výskum a inovácie. Napríklad 83.000 výskumných pracovníkov bude mať prístup k lepším výskumným zariadeniam a 725.000 podnikov získa podporu v záujme rozvoja inovácií a inteligentného rastu.

Cieľom je podporiť modernizáciu a digitalizáciu verejných služieb (týka sa to 22.500 orgánov verejnej správy) a digitálnu transformáciu podnikov. Podporuje sa aj rozvoj digitálnych zručností a infraštruktúry, a to aj vďaka pripojeniu 3,1 milióna domácností k vysokorýchlostným mobilným sieťam.

Zelené investície do zmierňovania zmeny klímy pomáhajú plniť ciele Európskej zelenej dohody. Kohézna politika podporí projekty v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že dôjde k zlepšeniu energetickej hospodárnosti v prípade 32 miliónov štvorcových metrov verejných budov a 723.000 domácností a že sa nainštaluje 9555 MW dodatočnej kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Kohézna politika podporí vznik novej zelenej infraštruktúry s rozlohou 229.000 hektárov a udržateľnú mestskú mobilitu zahrnutím 1230 kilometrov nových a modernizovaných električkových tratí a liniek metra a 12.200 kilometrov cyklistickej infraštruktúry.

Vďaka investíciám do kohézie bude mať 16,4 milióna ľudí úžitok z čistej vody a lepšej infraštruktúry odpadových vôd.

Na účely úspešného zvládnutia transformácie na zelenú a digitálnu ekonomiku sa poskytne podpora takmer 39.000 podnikom. Vyše 5000 malých a stredných podnikov bude mať prospech z investícií do nových zručností potrebných na inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie. Z opatrení na podporu trhu práce bude mať úžitok 120.000 nezamestnaných ľudí a takmer 200.000 ľudí získa nové kvalifikácie.

Podpora z kohéznych fondov je zameraná na ľudí a ich profesijný život. To zahŕňa rozvoj zručností a celoživotného vzdelávania, z čoho bude mať prospech najmenej 6,5 milióna nezamestnaných ľudí. Cieľom EÚ je, aby sa do roku 2030 zúčastňovalo na odbornej príprave každoročne aspoň 60 % všetkých dospelých.

Osobitný dôraz sa kladie na zlepšovanie integrácie a začleňovania viac ako troch miliónov ľudí vrátane 600.000 ľudí z marginalizovaných skupín, ako sú Rómovia. Z týchto fondov sa podporí aj 1,7 milióna žiakov na základných a stredných školách a takmer 3,5 milióna ľudí bude študovať v nových alebo modernizovaných školách.

K zlepšeniam dôjde aj v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. V nových alebo modernizovaných zdravotníckych zariadeniach by sa malo poskytovať lekárske poradenstvo a liečba 60 miliónom pacientov.

Politika súdržnosti bude podporovať efektívne dopravné systémy na všetkých úrovniach. V rámci železničnej dopravy sa plánuje vybudovať alebo zmodernizovať 3900 kilometrov železničných tratí transeurópskej dopravnej siete.

Vďaka programom v rámci európskej územnej spolupráce v celej EÚ a jej susedných krajinách sa budú investovať finančné prostriedky do spoločných projektov, z ktorých budú mať prospech viac ako dva milióny osôb, 40.299 organizácií a 25.456 malých a stredných podnikov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu