Informačný seminár k výzvam, zameraným na odpady v Nitrianskom kraji


Dátum: 24.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár k výzvam, zameraným na odpady v Nitrianskom kraji
Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy Nitranskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prípevok s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameraným na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).
 
Termín a miesto konania:
24. január 2018 (streda), Nitra o 10:30 hod.
Agroinštitút Nitra, Akademická 4, prednášková miestnosť A2

Lektori z Riadiaceho orgánu OP KŽP: Pavol Borovský, Jozef Nemec, Peter Kuna, Kristína Semanová, Jana Kadlečíková

Pozvánka
Návratka
Skočiť na hlavné menu