Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe v Košiciach


Dátum: 23.03.2017

Obrázok k aktualite Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe v Košiciach
Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie II. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca 50,83 mil. eur a ktorá sa bude týkať troch prioritných oblastí programu: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región.
      
V tejto súvislosti Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu organizuje Národný informačný deň, ktorý sa uskutoční zajtra, vo štvrtok 23. marca 2017 od 10.00 h v Double Tree by Hilton Hotel na Hlavnej ulici č.1 v Košiciach. V rámci Informačného dňa budú zo strany úspešného prijímateľa prezentované skúsenosti s prípravou projektového návrhu a budú poskytnuté rady, ako vytvoriť úspešné partnerstvo. Súčasťou podujatia budú aj prezentácie projektov Technickej Univerzity v Košiciach a Prešovskej univerzity, schválených v prvej výzve. Projekty sú zamerané na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, podporu zavádzania inovácii a zlepšenie inštitucionálnych kapacít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce:
      
ATTRACTIVE DANUBE - Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region: cieľom projektu je vytvorenie spoločnej nadnárodnej platformy a 11 národných platforiem pre monitorovanie atraktívnosti regiónov z rôznych uhlov pohľadu - ekonomického, sociálneho, kultúrneho a prírodného, a následná implementácia programov posilňujúcich kapacity zainteresovaných strán za účelom lepšieho využívania a plánovania regionálnych aktív.
      
InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region: hlavným cieľom je vytvoriť nadnárodné laboratórium pre vysoko výkonné počítanie s cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu vo forme návrhu a vývoja inovatívnych produktov s vysokou pridanou hodnotou. Projekt umožní výrazné zlepšenie využívania infraštruktúry pre tvorbu inovácií tak z inštitucionálneho, ako aj technologického hľadiska.
      
Danube GeoTour - Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks: hlavným cieľom je zvýšenie povedomia o 8 geoparkoch výnimočných svojou prírodnou a kultúrnou hodnotou. Na území týchto geoparkov sa vytvoria spoločné unikátnej trasy spájajúce monumenty a vzácne prírodné objekty v kombinácii s návrhom inovatívnych turistických produktov, čo napomôže zvýšeniu atraktívnosti a šíreniu povedomia o výnimočností jednotlivých území.
      
NETWORLD - NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES: hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a návrh udržateľnosti využívania pamiatok Prvej svetovej vojny v prepojení na turistické aktivity v rámci území participujúcich krajín. Spoločná databáza pamiatok, ako jedna z aktivít projektu, napomôže rozšíreniu znalostí o súvislostiach miest a monumentov s Prvou svetovou vojnou, v nadväznosti na množstvo akcií pre verejnosť, realizovaných počas trvania projektu.
      
Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, výzvach, projektoch, ako aj o programe Národného informačného dňa spolu s relevantnými kontaktmi sú zverejnené na: www.danube.vlada.gov.sk.
      
Vstup médií na podujatie je voľný.

Skočiť na hlavné menu