Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6


Dátum: 19.07.2016

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ vyhláseného dňa 3. 5. 2016 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu:

V časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnený žiadateľ:
V rámci aktivity 301020011A018 - B. Vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
 • Úrad vlády Slovenskej republiky:
  •  ako centrálny koordinačný orgán (do 31.5.2016)
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • ako centrálny koordinačný orgán (od 1.6.2016)
V rámci aktivity 301020011A019 - C. Prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF
 • Úrad vlády Slovenskej republiky:
  • ako centrálny koordinačný orgán (do 31.5.2016)
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • ako centrálny koordinačný orgán (od 1.6.2016)
 • Datacentrum
 
Zdôvodnenie zmeny: 
V zmysle zákona 171/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  prešli pôsobnosti v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu od 1.6.2016. Od uvedeného dátumu je oprávneným prijímateľom aj Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorého kompetencii budú úlohy centrálneho koordinačného orgánu.
Zmena vyzvania zohľadňuje túto zmenu v subjektoch.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RO OP TP upravil v časti Príprava zmluvy o poskytnutí NFP
V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára a práva a povinnosti sú upravené rozhodnutím o schválení ŽoNFP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobúda účinnosť v momente, keď nadobudne právoplatnosť podľa paragrafu 52 odsek 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP alebo nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba.
Zdôvodnenie zmeny:
RO OP TP upravil znenie v zmysle platného Systému riadenia EŠIF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť dňa: 20. 7. 2016
Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené pred dátumom účinnosti zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol do dátumu vykonania zmeny.
Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk.
 

Skočiť na hlavné menu