Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2


Dátum: 19.07.2016

Obrázok k aktualite Informácia o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“ vyhláseného dňa 9. 3. 2016 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu:
 
V časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnený žiadateľ:
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky:
  •  ako certifikačný orgán
  •  ako orgán auditu
  •  ako organizačné útvary podieľajúce sa na implementácii FN
 • DataCentrum
 • Úrad vládneho auditu
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  • ako koordinátor štátnej pomoci
  • ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Úrad vlády SR ako OCKÚ OLAF
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Dňa 1.4.2016 bola na národnej úrovni schválená verzia 3.0 OP TP, v rámci ktorej došlo k doplneniu oprávneného prijímateľa PMÚ ako orgánu pre ochranu hospodárskej súťaže pre aktivitu „Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ operačného programu Technická pomoc, ktorá sa týka aj tohto vyzvania.
Zmena vyzvania zohľadňuje túto zmenu v subjektoch.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RO OP TP upravil text v časti 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k vyzvaniu - Príprava zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:
V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára a práva a povinnosti sú upravené rozhodnutím o schválení ŽoNFP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobúda účinnosť v momente, keď nadobudne právoplatnosť podľa paragrafu 52 odsek 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP alebo nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba.
Zdôvodnenie zmeny:
RO OP TP upravil znenie v zmysle platného Systému riadenia EŠIF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť dňa: 20. 7. 2016
Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj na ŽoNFP predložené pred dátumom účinnosti zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol do dátumu vykonania zmeny.
Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk.

Skočiť na hlavné menu