Informácia o vydaní Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO


Dátum: 20.05.2021

Obrázok k aktualite Informácia o vydaní Jednotnej príručky k procesu a kontrole VO

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-AT zverejňuje Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, upravujúcu kontrolu VO a obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k procesu a kontrole VO


Skočiť na hlavné menu