Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25


Dátum: 27.10.2020

Obrázok k aktualite Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom informuje žiadateľov, že v nadväznosti na opatrenia prijímané v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami

posúva termín uzávierky prebiehajúceho hodnotiaceho kola tejto výzvy z pôvodného termínu 30. 11. 2020 na 29. 1. 2021.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.


Skočiť na hlavné menu