Informácia o plánovanom vyhlásení posledného hodnotiaceho kola vo výzve OP ĽZ - "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu


Dátum: 21.05.2019

Obrázok k aktualite Informácia o plánovanom vyhlásení posledného hodnotiaceho kola vo výzve OP ĽZ - "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu
Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje plánuje vyhlásiť posledné -  5. hodnotiace kolo vo výzve na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku s kódom OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03 s názvom „ Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“ Plánovaný dátum uzávierky posledného hodnotiaceho kola je dňa 4. júla 2019. 

Gymnáziá majú stále možnosť zapojiť sa do vyhlásenej výzvy a požiadať o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu predložením svojej žiadosti o NFP v poslednom hodnotiacom kole. Aktivity výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov.
Aktuálne informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu sledujte na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/  
 
Skočiť na hlavné menu