Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20


Dátum: 09.04.2019

Obrázok k aktualite Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 v termíne 31. mája 2019, t.j. v termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 bude zverejnený na webovom sídle www.op

Skočiť na hlavné menu