Informácia o implementácii EŠIF k 30.06.2018


Dátum: 17.07.2018

Obrázok k aktualite Informácia o implementácii EŠIF k 30.06.2018
Informácia o implementácii EŠIF k 30.06.2018
 
Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (15,46 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 30.06.2018 finančné prostriedky vo výške 13,31 mld. EUR, čo predstavuje 86,25 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
GRAF1

Graf č. 1: Podiel alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach na celkovej alokácii (EÚ zdroje) jednotlivých programov a za EŠIF celkom k 30.06.2018

Informácia o implementácii EŠIF k 30.06.2018

Skočiť na hlavné menu