Informácia o delimitácii riadiacich orgánov a platobných jednotiek na MIRRI SR


Dátum: 26.08.2020

Obrázok k aktualite Informácia o delimitácii riadiacich orgánov a platobných jednotiek na MIRRI SR

S cieľom optimalizácie implementačnej štruktúry sa k 1.10.2020 presunie na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) agenda regionálneho rozvoja (tzn. Integrovaný regionálny operačný program a programy cezhraničnej spolupráce) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a z Úradu vlády SR agenda operačného programu Technická pomoc a vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych a investičných fondov (ako aj Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu).

Presun týchto orgánov bol zakomponovaný do zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“ a následne do „Návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

V súvislosti s prechodom práv a povinnosti vyvinie MIRRI SR maximálnu snahu, aby bol prechod plynulý, bez dodatočnej záťaže a potreby vykonania úkonov zo strany žiadateľov, prijímateľov, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov.

Zároveň Vás ubezpečujeme, že všetky technické náležitosti budeme včas komunikovať.


Skočiť na hlavné menu