Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2017


Dátum: 16.06.2017

Obrázok k aktualite  Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2017

 Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31.05.2017 schválené prostriedky vo výške 738,86 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,28%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 31.05.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 230,65 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 31.05.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 31.05.2017 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 31.05.2017 v prílohe č. 2.
 
 
 Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v EUR

Skočiť na hlavné menu