Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2016


Dátum: 10.06.2016

Obrázok k aktualite Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.05.2016
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo II. programového obdobia 2007 - 2013
 
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.05.2016 prostriedky vo výške 11 103,00 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 95,57%.

K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči EK. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné na Ministerstvo financií SR predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 514,70 mil. EUR. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.
 
 
Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III.
programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)


Na implementáciu programového obdobia 2014 - 2020 Slovenská republika podpísala s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020 v celkovom objeme 15 705,03 mil. EUR.

Súčasťou Partnerskej dohody je:
12 operačných programov, pri ktorých plní funkciu certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR: OP Výskum a inovácie, OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc, OP Rybné hospodárstvo, Interreg VA SK-CZ, Interreg VA SK – AT, Interreg VA SK – HU a PS INTERACT III s celkovou alokáciou 14 145,34 mil. EUR, financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu
 
1 operačný program, pri ktorom plní funkciu certifikačného orgánu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Program rozvoja vidieka s celkovou alokáciou 1 559,69 mil. EUR, financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
 
Tlačová správa obsahuje údaje za operačné programy, pri ktorých plní funkciu certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR. Súčasťou informácie je aj vyhodnotenie plnenia pravidla n+3, ktoré platí aj v programovom období 2014 - 2020 a plnenie 1. míľnika sa bude odpočtovať prvýkrát k 31.12.2017.

K 31.05.2016 boli v rámci programového obdobia 2014 - 2020 na úrovni certifikačného orgánu schválené prostriedky vo výške 85,89 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 0,61%.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=951
 
Skočiť na hlavné menu