Informácia o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje.


Dátum: 27.12.2017

Obrázok k aktualite Informácia o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje.
Základné informácie sú dostupné na: http://www.minv.sk/?OPLZ .
 
AKTUÁLNE VÝZVY:
 
2. KOMUNITNÉ CENTRÁ (výstavba a rekonštrukcia) – schválili sme už 38 projektov za 9,7 mil. €
Ďalšia uzávierka hodnotiacich kôl oboch výziev (pre 125 obcí/miest a pre zvyšné obce/mestá/neziskový sektor) bude 16.01.2018.
20.12.2017 sme zverejnili Zmenu oboch výziev. V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať mailom na metodika.imrk@minv.sk alebo telefónnom čísle 02/509 45 112.
 
3. PRÍSTUP k PITNEJ VODE (vodovod, studňa, čistička) – schválili sme už 12 projektov za 1,2 mil. €
Ďalšia uzávierka hodnotiaceho kola pre 1043 obcí/miest bude 5.03.2018. Dňa 24.08.2017 sme zverejnili zmenu výzvy: zjednodušili sme podmienky výzvy. Našou snahou je odbúravať administratívne zaťaženie, zjednodušiť podmienky a zefektívniť procesy prípravy ŽoNFP. Napríklad pri zdokladovaní vlastníctva k pozemkom pod vodovodom je povinnosť doložiť iba stavebné povolenie. Štatutár obce namiesto výpisu z registra trestov doloží čestné vyhlásenie. Na výdajne miesta, ktoré sa napájajú už na existujúce vodovodné potrubie, sa zaviedol individuálny benchmark. Často kladené otázky nájdete tu. Prezentácia k výzve na výročnej konferencii OP ĽZ je dostupná tu.
 
2. MENTORING A TÚTORING. Dňa 14.12.2017 sme zverejnili výzvu s hlavným cieľom - zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov základných a  stredných škôl, ktorí pochádzajú z prostredia MRK pomocou poskytovania mentorskej a tútorskej podpory. Ide o podporu žiakov druhého stupňa základnej školy a  žiakov strednej školy. O finančnú podporu môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a cirkevné organizácie.
Uzávierka 1. hodnotiaceho kola na predkladanie ŽoNFP je 23.04.2018. Tlačová správa je tu.
 
4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVOschválili sme už 44 projektov za 5,2 mil. €
(stojiská, zberné dvory, sanácia). Uzávierka bola 14.08.2017. Momentálne posudzujeme 85 ŽoNFP v hodnote vyššej ako vyčlenená alokácia. V závislosti od sumy schválených projektov bude v 2018 výzva uzavretá alebo zverejnený termín 3. hodnotiaceho kola.
 
UZAVRETÉ VÝZVY:
 
1. MATERSKÉ ŠKOLY (výstavba a rekonštrukcia) – schválili sme už 77 projektov za 30 mil. €
Uzávierka 5. kola oboch výziev (pre 150 obcí/miest a pre zvyšné obce/mestá) bola 03.11.2017. Momentálne prebieha hodnotiaci proces 13 ŽoNFP.
Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov. V roku 2018 prehodnotíme nastavenie výzvy.
 
5. MIESTNE OBČIANSKE PORIADKOVÉ SLUŽBY (MOPS) – schválili sme 148 projektov za 17,2 mil. €
Prebiehal proces súčinnosti a podpisu zmlúv. Projekt sa už implementuje a tešíme sa z toho!
 
NÁRODNÉ PROJEKTY:
 
1. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
2.  KOMUNITNÉ CENTRÁ
3. PODPORA PRI VYSPORIADAVANÍ POZEMKOV
4. MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Všetky národné projekty sú spustené a implementuje ich Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR (ÚSVRK) ako prijímateľ v 150 obciach.
 
6. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (budúci prijímateľ: ÚSVRK). Vyzvanie bolo zverejnené 20.12.2018.
 
5. ZDRAVÉ KOMUNITY
Národný projekt je spustený a implementuje ho príspevková organizácia Zdravé regióny, MZ SR.
 
PRIPRAVUJEME:
Zlepšené formy BÝVANIA. Návrh výzvy je hotový. Momentálne sa posudzuje schéma štátnej pomoci na Protimonopolnom úrade SR. Zároveň prebiehajú rokovania s EK o  udržateľnosti projektu.
Plánovaný termín vyhlásenia je začiatok roka 2018. Prezentáciu o plánovanej výzve nájdete pod textom tlačovej správy tu.
 
Koncoročnú tlačovú správu nášho odboru Inklúzie MRK a našej Sekcie európskych programov si prečítate tu.

Skočiť na hlavné menu