Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR


Dátum: 08.02.2018

Obrázok k aktualite Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zverejňuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Poskytovateľ pomoci o.i. na svojom webovom sídle www.ia.gov.sk (kategória Dopytové projekty/Výzvy).
 
Komunikácia Poskytovateľa s potenciálnymi žiadateľmi sa po vyhlásení výzvy realizuje najmä prostredníctvom:
 • informačné semináre – po vyhlásení výzvy sú v rámci príslušnej výzvy v časti „Súvisiace správy a dokumenty“ zverejnené termíny konania informačných seminárov, a to vrátane prezentácie príslušnej výzvy a Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
 • e-mailová adresa vyzvy@ia.gov.sk určená pre otázky potenciálnych žiadateľov k výzvam
 • často kladené otázky žiadateľov – FAQ (kategória Dopytové projekty/Často kladené otázky žiadateľov - FAQ).
 
Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev je priebežne aktualizovaná a zverejnená tu.
 
Plánované výzvy sú uvedené v aktuálne platnom Indikatívnom harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zverejnené tu. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu termínu vyhlásenia výzvy uvedenej v harmonograme výziev o viac ako dva mesiace, príp. nastanú zmeny v uvádzaných údajoch. Bližšími informáciami ohľadne konkrétneho termínu vyhlásenia výzvy vo fáze tvorby (t.j. nastavenia konkrétnych podmienok poskytnutia príspevku vrátane oprávnenosti žiadateľov) a vyhlasovania disponuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (https://www.employment.gov.sk/sk/esf/kontaktujte-nas/sekcia-fondov-eu/).
Aktuálne je plánované vyhlásenie výziev:
 
Špecifický cieľ Názov výzvy Oprávnené územie Forma výzvy Dátum vyhlásenia výzvy Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ)
2.1.1 Pracovné miesta pre mladých menej rozvinutý región otvorená marec 2018 15 mil. EUR
3.1.1 Podpora pracovných miest menej rozvinutý región otvorená apríl 2018 5 mil. EUR
3.1.1 Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky menej rozvinutý región otvorená jún 2018 30 mil. EUR
3.2.1 Podpora splnenia kvalifikačných predpokladov opatrovateľov/opatrovateliek detí poskytujúcich starostlivosť o deti v oblasti sociálnych služieb menej aj viac rozvinutý región otvorená marec 2018 2 mil. EUR
3.2.1 Podpora starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb menej aj viac rozvinutý región otvorená december 2018 7 mil. EUR
4.1.2 Univerzálne navrhovanie tovarov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti menej aj viac rozvinutý región otvorená september 2018 2 mil. EUR
4.1.2 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. menej aj viac rozvinutý región otvorená december 2017 10 mil. EUR
4.2.1 Podpora opatrovateľskej služby menej aj viac rozvinutý región otvorená apríl 2018 34,05 mil. EUR
 
 
Ďalej uvádzame základný prehľad a rámec vyhlásených výziev.
 
Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                                Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
Výzva vyhlásená:                            01.12.2016
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.02.2017, 05.05.2017, 13.09.2017, 31.01.2018, 31.05.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 4 000 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: 25 000 €
Maximálna výška príspevku: 750 000 €
 
Financovanie projektu:
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
zdroj EÚ ESF – MRR 85 0
zdroj EÚ ESF – VRR 50
ŠR – MRR 15
ŠR – VRR 50
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • Slovenský Červený kríž
zdroj EÚ ESF – MRR 85 5
zdroj EÚ ESF - VRR 50
ŠR – MRR 10
ŠR – VRR 45
 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • združenia obcí
 • VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou
 • nadácie s udelenou akreditáciou
 • občianske združenia s udelenou akreditáciou
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
 • Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; ďalej aj „zákon č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK“).
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
Povinná hlavná aktivita je:
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
 • v rámci hlavnej aktivity si žiadateľ vyberá minimálne jednu z podaktivít 1 až 4, ktoré sú definované priamo vo výzve. Podaktivity 1 až 4 sa vykonávajú pre drogovo a inak závislých klientov, klientov ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti (napr. zneužívajúcich drogy, hrajúcich hazardné hry atď.) a členov rodiny a blízke osoby drogovo a inak závislých a ohrozených vznikom drogovej a inej závislosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK;
 • Podaktivita 5 Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje najmenej jedna z podaktivít 1 až 4.
 

 
Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                                Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Výzva vyhlásená:                            05.01.2017
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.03.2017, 24.05.2017, 04.10.2017, 31.01.2018, 31.05.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 2 000 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: 25 000 €
Maximálna výška príspevku: 500 000 €
 
Financovanie projektu:
Menej rozvinuté regióny
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • Slovenský Červený kríž
zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
 
Viac rozvinutý región
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
zdroj EÚ ESF 50 0
ŠR 50
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • Slovenský Červený kríž
zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • združenia obcí
 • VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou
 • nadácie s udelenou akreditáciou
 • občianske združenia s udelenou akreditáciou
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
 • Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej aj „zákon č. 305/2005 o SPODaSK“).
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
Povinná hlavná aktivita je:
Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
 • v rámci hlavnej aktivity je žiadateľ povinný vykonávať minimálne jednu z podaktivít 1 a 2, ktoré sú definované priamo vo výzve. Ak bude žiadateľ vykonávať Podaktivitu 1, vyberie si jednu, dve alebo všetky tri formy realizácie Podaktivity 1 (podaktivitu 1a, podaktivita 1b alebo podaktivita 1c);
 • Podaktivita 3 – Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje minimálne jedna z podaktivít 1 a 2.
 
Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Výzva vyhlásená:                            12.01.2017
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     22.03.2017, 31.05.2017, 11.10.2017, 31.01.2018, 31.05.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 4 500 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: 25 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 500 000 EUR
 
Financovanie projektu:
Menej rozvinuté regióny
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • Slovenský Červený kríž
zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
 
Viac rozvinutý región
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
zdroj EÚ ESF 50 0
ŠR 50
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • občianske združenia
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 • Slovenský Červený kríž
zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 • štátne rozpočtové organizácie
 • obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • združenia obcí
 • VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou
 • nadácie s udelenou akreditáciou
 • občianske združenia s udelenou akreditáciou
 • cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
 • Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej aj „zákon č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK“).
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
Povinná hlavná aktivita je:
Podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
 • v rámci hlavnej aktivity je žiadateľ povinný vykonávať minimálne jednu z podaktivít 1 až 4, ktoré sú definované priamo vo výzve. Podaktivity 1 až 4 sa vykonávajú pre deti, rodiny a plnoleté fyzické osoby v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK;
 • Podaktivita 5 Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje minimálne jedna z podaktivít 1 až 4.
 
Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím
Schéma pomoci de minimis:     SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)
Výzva vyhlásená:                            09.06.2017
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     21.09.2017, 30.11.2017, 31.01.2018, 30.04.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 100 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: - €
Maximálna výška príspevku: 25 000 €
 
Financovanie projektu:
Menej rozvinuté regióny
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • nadácie
 • záujmové združenia právnických osôb
zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
 
Viac rozvinutý región
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • nadácie
 • záujmové združenia právnických osôb
zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR
 
45
 
 
Oprávnenými žiadateľmi sú:
 • občianske združenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • záujmové združenia právnických osôb založené v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov výlučne len právnickými osobami, a to bez zreteľa na ich charakter, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb.
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme
pričom v tejto výzve sú to
 • zástupcovia a zamestnanci organizácií združujúcich osoby so zdravotným postihnutím alebo zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím.
 
Oprávnená aktivita je:
Vzdelávanie zástupcov osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím
 
 

 
Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Schéma pomoci de minimis:     SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)
Výzva vyhlásená:                            09.10.2017
Typ výzvy:                                          uzavretá
Termín uzavretia výzvy:               02.04.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 3 645 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: 35 000 €
Maximálna výška príspevku: 300 000 €
 
Financovanie projektu:
Menej rozvinuté regióny
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • organizácia štátnej správy
zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
 • ostatné subjekty verejnej správy
 • obec /vyšší územný celok
 • mimovládna nezisková organizácia
zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
 • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis
zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
 
Viac rozvinutý región
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • organizácia štátnej správy
zdroj EÚ ESF 50 0
ŠR 50
 • ostatné subjekty verejnej správy
 • obec /vyšší územný celok
 • mimovládna nezisková organizácia
zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
 • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis
zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
Oprávnenými žiadateľmi sú:
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
 • záujmové združenie právnických osôb
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • Slovenský Červený kríž
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty sociálnej ekonomiky.
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • deti
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • nízkopríjmové domácnosti
 • osoby so zdravotným postihnutím
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.
 
Povinná aktivita je:
Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
 • cieľom je podporiť inovatívne návrhy zefektívnenia súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by boli účinné a efektívne vo vzťahu k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny populácie za jej aktívnej účasti;
 • aktivita sa realizuje prostredníctvom dvoch povinných podaktivít (overovanie návrhu a externá evaluácia).
 
Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Schéma pomoci de minimis:     SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)
Výzva vyhlásená:                            09. 10. 2017
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.01.2018, 28.03.2018, 15.06.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 3 300 000 EUR pre viac rozvinutý región
 
Minimálna výška príspevku: 15 000 €
Maximálna výška príspevku: 150 000 €
 
Financovanie projektu:
 
Kategória žiadateľa
Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • organizácia štátnej správy
zdroj EÚ ESF 50 0
ŠR 50
 • ostatné subjekty verejnej správy
 • obec /vyšší územný celok
 • mimovládna nezisková organizácia
zdroj EÚ ESF 50 5
ŠR 45
 • prijímateľ zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci
zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
 • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis
zdroj EÚ ESF 50 10
ŠR 40
 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty:
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja
 • základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 • štátne vzdelávacie inštitúcie
 • školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 • inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty.
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.
 
Oprávnený typ aktivít:
Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy
 • pod uvedeným typom aktivity sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (od 3 rokov) s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života
 
 
 
 

 
Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O Výzve
 
Názov:                                                 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Schéma pomoci de minimis:     SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS
na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)
Výzva vyhlásená:                            09.10.2017         
Typ výzvy:                                          otvorená
Termíny uzavretia kôl výzvy:     15.01.2018, 28.03.2018, 15.06.2018
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
 • 10 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny
 
Minimálna výška príspevku: 15 000 €
Maximálna výška príspevku: 150 000 €
 
Financovanie projektu:
Kategória žiadateľa Zdroj financovania NFP Výška financovania z celkových oprávnených výdavkov (%) Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%)
 • organizácia štátnej správy
zdroj EÚ ESF 85 0
ŠR 15
 • ostatné subjekty verejnej správy
 • obec /vyšší územný celok
 • mimovládna nezisková organizácia
zdroj EÚ ESF 85 5
ŠR 10
 • prijímateľ zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci
zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
 • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis
zdroj EÚ ESF 85 10
ŠR 5
 
Oprávnenými žiadateľmi sú:
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja
 • základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 • štátne vzdelávacie inštitúcie
 • školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 • inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku.
 
Oprávnenými cieľovými skupinami sú:
 • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami
pričom v prípade aktivity č. 2 sa za osoby patriace do vyššie uvedených cieľových skupín považujú
 • ženy/matky s dieťaťom, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka
 • ženy/matky s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením uznaným ako dieťa so ŠVVP vo veku do 18 rokov.
 
Oprávnené typy aktivít:
Aktivita č. 1: Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy
 • pod uvedeným typom aktivity sa rozumie podpora flexibilných foriem starostlivosti o deti (od 3 rokov) s cieľom zosúlaďovania rodinného a pracovného života;
Aktivita č. 2: Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/ rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.)
 • pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek najmä s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky podporou flexibilných pracovných miest.
 
 
Dokument na stiahnutie: Informácia_DOP_05.02.2018
 
Skočiť na hlavné menu