III. Zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh


Dátum: 28.02.2017

Obrázok k aktualite III. Zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dnes rokovala v Bratislave pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. V rámci III. zasadnutia prerokovala  Akčný plánu jednotného digitálneho trhu a rozpracovanie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) v štyroch oblastiach – vládny cloud, manažment údajov, multikanálový prístup a Integrácia a orchestrácia.

V úvode dnešného rokovania Rada prerokovala Akčný plán pre jednotný digitálny trh – Príležitosť pre Slovensko 2017 – 2020, ktorého cieľom je  posúvať Slovensko do digitálnej sféry. Predstavuje strešnú stratégiu, ktorá prepája národné a európske iniciatívy pre konkrétne výsledky na Slovensku.  „Ide o živý materiál, podobne ako je NKIVS, boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré budú rozpracovávať jednotlivé  témy do detailov a vytvárať obsah k jednotlivým prioritám a naďalej ho rozvíjať“,  uviedla generálna riaditeľka sekcie informatizácie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu  Martina Slabejová.

Hlavnými prioritami Akčného plánu pre jednotný digitálny trhu sú Budovanie dátového hospodárstva pre lepšie využívanie dát; Online platformy pre podporu digitálnej ekonomiky a smart industry; Digitalizácia verejných služieb pre inkluzívnu informačnú spoločnosť   (e-society)  a Vzdelávane a digitálne zručnosti pre 21. storočie. Po spracovaní pripomienok zväzov, asociácií a obchodných komôr, ktoré boli vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude  Akčný plán  predložený na rokovanie vlády.

Rada vlády ďalej prerokovala návrhy dokumentov z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy k strategickým prioritám, a to  Vládny cloud, Manažment údajov, Multikanálový prístup a Integrácia a orchestrácia. V nadväznosti na závery rokovania prijala Rada uznesenie, v ktorom odporučila Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, aby zapracoval pripomienky k dokumentom a k schváleným dokumentom zorganizoval workshop a koordinoval projekty e-Governmentu v súlade so schválenými prioritami.

 

Na záver dnešného zasadnutia Rada vlády prerokovala

  • Informáciu pre rezorty o pripravovaných výzvach na rok 2017 na podávanie projektov spolufinancovaných v rámci programu EÚ „Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF Telecom)
  • Informácia o aktuálnom stave Prioritnej osi 7 OPII
  • Informácia o Digital Skills and Jobs Coalition, v rámci ktorej bolo konštatovaný nedostatok pracovníkov v oblasti IKT v rámci Európskej únie i Slovenka.
  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Dokumenty schválené Radou budú zverejnené na  www.informatizacia.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády. Zaoberá sa otázkami, ktoré sa týkajú informatizácie a digitalizácie verejnej správy. Verejnú správu rieši ako orientovanú na poskytovanie elektronických služieb a elektronických systémov eGovernmentu.  Zároveň sa zaoberá rozvojom ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.

Členmi Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh sú predstavitelia jednotlivých ministerstiev, ale súčasne aj Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia tretieho sektora.


Skočiť na hlavné menu