I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza


Základné údaje

Program:Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os:Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
Kód:311061A346
Stav:Zmluva uzavretá
Císlo zmluvy:Z 311061A346
Účinnosť zmluvy:13.10.2016
Aktualizácia:28.02.2017

Stručný popis projektu

Účelom projektu je kvalitatívne a kapacitné zlepšenie dôležitého ťahu cesty I/66. Jedná sa o značne využívanú tranzitnú komunikáciu využívanú smerom na Horehronie a tiež cez Mýto pod Ďumbierom smerom na Liptov.
Riešené územie sa nachádza pri toku Hrona.  Územie v navrhovanej oblasti vedenia obchvatu je možné považovať za komplikované a členité. Členitosť územia má charakter pahorkatiny až horského prostredia. Komplikovanosť je najmä z dôvodu pretekajúcej rieky Hron a súbežnej železničnej trate.
Predmetom projektu je rekonśtrukcia a výstavba obchvatu s dĺžkou 2,542 km. Trasa obchvatu je navrhnutá prevažne súbežne s územím Európskeho významu Alúvium Hrona vo vzdialenosti cca 150 m za železničnou traťou.
Na začiatku úpravy je trasa totožná s existujúcou komunikáciou na ľavom brehu rieky Hron, smerovo a výškovo sa na ňu napojí. Po preklenutí Hrona a trate ŽSR sa trasa dostáva do koridoru, ktorého južnú hranicu určuje areál bývalej Mostárne Brezno a severnú hranicu tvorí železničná trať, resp. železničná stanica Brezno. Za areálom Mostárne trasa mostom preklenie Drábsko-Kabátovský potok a zachovávanú železničnú vlečku a pokračuje smerom k ceste Osloboditeľov (II/529) vedúcou na najväčšie sídlisko mesta, kde je v križovatke ukončená.
V prevažnej časti svojej dĺžky je trasa preložky cesty I/66 vedená zastavaným územím. Na začiatku obchvatu je mimoúrovňová križovatka spájajúca navrhovanú trasu s cestou I/66, v km 0,400 – 0,600 je navrhnutý mostný objekt ponad Hron a železničnú trať. Trasa pokračuje v km 0,600 – 2,010 v koridore medzi železničnou traťou a areálom bývalej Mostárne Brezno. V km 2,050 križuje malý vodný tok a železničnú vlečku smerujúcu do areálu Mostárne. Riešený úsek prvej etapy obchvatu mesta Brezna končí okružnou križovatkou s cestou II/529 pri Baldovskom moste.
Navrhovaný obchvat bude riešený ako dvojpruhová obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní podľa kategórie C 9,5/80.
Obchvat mesta Brezno je rozdelený do dvoch etáp. Výstavba druhej etapy bude pokračovať po dokončení prvej etapy. V súčasnosti je obchvat mesta Brezno rozdelený do troch úsekov v rámci spomínaných dvoch etáp.
  • I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – rieši predmetný projekt. Začína sa v km 0,000, ktorý zodpovedá km 128,7 pasportu cesty I/66 a končí v km 2,362 za okružnou križovatkou na ceste Osloboditeľov (II/529),
  • I/66 Brezno – obchvat, II. etapa , 1. úsek,
  • I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 2. úsek.
ŽoNFP sa týka I. časti, t. j.  "I/66 Brezno - obchvat, I. etapa " a to 2. fázy projektu, pretože projekt je pokračovaním uskutočnenej I. fázy v rámci OPD 2007 - 2013.
 
Merateľné ukazovatele projektu sú:
  • Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy) - 2,362 km.
  • Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) - 0,180 km.
  • Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry – 100 %
  • Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy – 1 lokalita.
  • Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy - 4 711 453 € v roku 2022.
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) - 1,645 tony.
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) - 0,116 ​tony.

Prijímateľ

Názov:Slovenská správa ciest
IČO:00003328

Výška finančných prostiedkov projektu

Suma:14658180.64
Fond:Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
Miera spolufinancovania EU:0.85
Zdroj EU:12459453.544
Verejné zdroje:2198727.096
Vlastné zdroje:0

Realizácia projektu

Miesta realizácie:Banskobystrický kraj, Brezno, Brezno
Oblasti intervencie:Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Začiatok realizácie:01.11.2015
Ukončenie realizácie:01.11.2017
Skočiť na hlavné menu