Humenné chce regenerovať sídliskové priestranstvá


Dátum: 01.06.2021

Obrázok k aktualite Humenné chce regenerovať sídliskové priestranstvá
Mesto Humenné chce regenerovať vnútroblokové priestory na dvoch sídliskách. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt "Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene" od ministerstva životného prostredia a s ňou súvisiace spolufinancovanie samosprávou odobrili mestskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.

"Mesto Humenné má spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá bude podkladom pre vypracovanie ŽoNFP. Jej predmetom je revitalizácia vnútroblokových priestorov, ich modernizácia a zatraktívnenie pri dosiahnutí pôvodného urbanistického a koncepčného riešenia," uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu s tým, že regenerovať by sa mali medziblokové priestranstvá na uliciach Dobrianskeho a Laboreckej.

Celkové predpokladané náklady projektu vyčíslila samospráva na viac ako 685.000 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov má predstavovať minimálne 34.268 eur. Slúžiť majú na výmenu nepriepustných spevnených plôch za priepustné či polopriepustné plochy, rekultiváciu všetkých zelených plôch, výsadbu novej zelene, revitalizáciu a doplnenie kontajnerových stojísk a osadenie nového mestského mobiliáru vrátane detských prvkov. "V rámci prác sa nebudú meniť odtokové pomery v území, ani nebudú pribúdať nepriepustné plochy. Nijako sa nebude meniť poloha, prevádzkové využitie či dopravná obsluha cestných komunikácií. Taktiež sa nebudú meniť a ani prekladať žiadne inžinierske siete, napojenia v území," informuje tiež materiál.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu