Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.


Dátum: 11.06.2021

Obrázok k aktualite Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.

Názov: Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1


zatvor

Kód projektu: NFP302040P999

zatvor5

Popis projektu: Predkladaný projekt Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1 je svojím zameraním v súlade so stratégiou IROP, Prioritná os 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifickým cieľom 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
zatvor1
Cieľ projektu: Vytvorenie detského ihriska pre deti do 6 rokov a priestoru na oddych v exteriéri v rámci vnútrobloku Zátvor, dvor č. 1 v Trnave.

zatvor2
Hlavné aktivity projektu:
  • Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene
 
Situácia po realizácii projektu: 
Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1 v Trnave bude prínosom v danej lokalite, prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta Trnavy. Predkladaný projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 z výhľadom do roku 2030, konkrétne priority C.2 Obnova verejných priestorov, ktorej zámerom je "iniciovať a aktívne sa zúčastniť realizácie aktivít smerujúcich k vytvoreniu kvalitných podmienok na bývanie na sídliskách, vrátane predchádzania neprimeranému zahusťovaniu zástavby".
zatvor3
Prijímateľ: Mesto Trnava
Celkové oprávnené náklady projektu: 153 707,18 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 146 021,82 €
Vlastné zdroje: 7 685,36 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2020         
 
 zatvor4
               
 
 
Skočiť na hlavné menu