Hraničné termíny na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP


Dátum: 06.10.2022

Obrázok k aktualite Hraničné termíny na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP
Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,
v súvislosti s koncoročným uzatváraním systémov v roku 2022 si vás dovoľujeme informovať o hraničných termínoch na predkladanie žiadostí o platbu na RO OP TP:
  • 07. november 2022 - pre žiadosti o platbu v systéme refundácie (priebežné ŽoP) a zúčtovania predfinancovania/zálohových platieb (RO OP TP garantuje uhradenie žiadosti o platbu do konca roku 2022 za podmienky, že žiadosť o platbu je kompletná, bez vecných nedostatkov a výdavky nárokované v ŽoP sa viažu k verejnému obstarávaniu, ktoré už bolo skontrolované). Predpoklad úhrady žiadostí o platbu predložených po tomto termíne je až v roku 2023.
  • 21. november 2022 – pre žiadosti o platbu v systéme poskytnutia predfinancovania/zálohových platieb.

Skočiť na hlavné menu