Harmonogram procesu predkladania a hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pre dopytové výzvy Moderné technológie


Dátum: 23.04.2020

Obrázok k aktualite Harmonogram procesu predkladania a hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pre dopytové výzvy Moderné technológie
Uzavretie prvého hodnotiaceho kola – 26.06.2020
Uzavretie druhého hodnotiaceho kola – 26.8.2020
Žiadateľ vytvorí  v súlade s predpísanou šablónou hlavný dokument Štúdie uskutočniteľnosti (ďalej len ŠÚ), ktorý je povinný nahrať do časti „Dokumenty“ v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len MetaIS). Spolu s ŠÚ je žiadateľ povinný nahrať  do MetaIS aj všetky požadované prílohy (TCO) a zaslať ŠÚ cez MetaIS na schválenie (stav ŠÚ v MetaIS –  hodnotená) najneskôr do 13.5.2020 pre 1.hodnotiace kolo a  najneskôr do 13.7.2020 pre 2. hodnotiace kolokedy UPVII organizuje zber ŠU pre dopytové projekty počas doby vyhlásenia výzvy. Následne na UPVII  prebehne formálna kontrola úplnosti dokumentácie. V prípade, že výsledkom formálnej kontroly je zistený nesúlad, UPVII vyzve žiadateľa na jeho odstránenie a to v termíne do 2 pracovných dní. UPVII zaháji vecné posudzovanie ŠÚ až po odstránení nesúladu ako výsledku formálnej kontroly.
Proces vecného posudzovania a pripomienkovania ŠU  zástupcami ÚPVII je zahájený po formálnej kontrole úplnosti predloženej štúdie uskutočniteľnosti a súvisiacej dokumentácie. Pozostáva z viacerých kôl hodnotenia a  následného zapracovania pripomienok žiadateľom a je ukončený súhlasným/nesúhlasným stanoviskom UPVII vydaným do 20 pracovných dní od kompletného predloženia dokumentácie.
  • ÚPVII začína posudzovanie ŠU od 18.5.2020 (1. hodnotiace kolo) a od 16.7.2020 (2.hodnotiace kolo) vecným posudzovaním ŠÚ v prostredí MetaIS. Tento proces je zakončený vrátením ŠU spracovateľovi cez MetaIS ( stav ŠÚ v MetaIS – vrátená na dopracovanie).
  • Žiadateľ zapracováva pripomienky ÚPVII k ŠU v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od posledného pripomienkovania ÚPVII. Pripomienky, ktoré nie sú zapracované, sa riešia na rokovaniach podľa potreby. Proces zapracovania pripomienok žiadateľom  je ukončený zaslaním ŠÚ cez MetaIS na schválenie (stav ŠÚ v MetaIS  – hodnotená).
Žiadateľ zverejní ŠU na svojom webovom sídle po tom, ako ju zverejnil v MetaIS v časti „Dokumenty“. Žiadateľ pošle informáciu o zverejnení ŠU na email martin.bezek@vicepremier.gov.sk. Súčasťou informácie o zverejnení ŠU je aj zverejnený súbor vo forme excelu, prostredníctvom ktorého počas 10 pracovných dní bude žiadateľ sumarizovať pripomienky verejnosti. Termíny pre zverejnenie ŠÚ na verejné pripomienkovanie: od 20.5.2020 do 2.6.2020 pre 1. hodnotiace kolo a od 20.7.2020 do 31.7.2020 pre 2. hodnotiace kolo.
Žiadateľ zapracováva pripomienky verejnosti do ŠÚ počas 3 pracovných dní. Pripomienky, ktoré nie sú zapracované, sa riešia na rokovaniach podľa potreby. Proces je ukončený zaslaním ŠÚ na schválenie (stav ŠÚ v MetaIS – hodnotená). Termíny pre zapracovanie pripomienok verejnosti do ŠÚ : od 3.6.2020 do 5.6.2020 pre 1. hodnotiace kolo a od 3.8.2020 do 5.8.2020 pre 2. hodnotiace kolo.
ÚPVII vypracuje hodnotiaci hárok, uskutoční sa interné STOP&GO stretnutie, ktorého výstupom je príprava pozitívneho alebo negatívneho stanoviska. ÚPVII odosiela jednotlivým žiadateľom hodnotenia a stanovisko. ÚPVII hodnotenie a stanovisko zverejní na svojej web stránke, najneskôr deň pred termínom uzavretia hodnotiaceho kola. Termíny vypracovania hodnotenia a stanoviska: od 15.6.2020 do 19.6.2020 pre 1. hodnotiace kolo a od 13.8.2020 do 19.8.2020 pre 2. hodnotiace kolo.
Žiadateľ je oprávnený zasielať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Súčasťou ŽoNFP je aj stanovisko od ÚPVII (sekcia informačných technológii verejnej správy (ďalej len „SITVS“) potvrdzujúce súlad ŠU s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, so Strategickým dokumentom pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. SO preukázateľne overil, že všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou sú splnené
Skočiť na hlavné menu