Financovanie diaľnic z eurofondov dynamicky napreduje


Dátum: 18.10.2018

Obrázok k aktualite Financovanie diaľnic z eurofondov dynamicky napreduje
Už je definitívne potvrdené, že Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach bude zaplatený z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tento projekt uzavrelo  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), čo umožní vypýtať si od Európskej únie peniaze, ktoré na tento projekt doteraz posielal štát. Vďaka tomu je už zazmluvnených takmer 94 % prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) určených na diaľnice.
 
Úspešnosť pri podpisovaní zmlúv diaľničných projektoch je dôkazom odbornosti projektových manažérov, ktorí sa už niekoľko rokov venujú dopravnej problematike v oblasti eurofondov. Preto sa nebojím povedať, že vyčerpáme všetky prostriedky, ktoré nám boli pridelené a aj tie, ktoré nám budú prípadne realokované,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. V súčasnosti má OPII podpísané zmluvy o poskytnutí NFP so svojimi prijímateľmi v hodnote 2,6 miliardy eur, čo je viac ako 55 % všetkých prostriedkov, ktoré máme vyčerpať do roku 2023.
 
Ďalšia dobrá správa pre diaľničné projekty prišla uplynulý týždeň z Bruselu. Európska komisia dala definitívne zelenú ďalším dvom dôležitým  projektom: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak dosiahol schválenie už polovice veľkých projektov nad 75 miliónov eur z plánovaných 14. Schválenie veľkého projektu Európskou komisiou znamená konečné odsúhlasenie a potvrdenie, že projekt bude preplatený z fondov EÚ.
 
Schválené veľké projekty z OPII 2014 – 2020:
  • Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa – 1. časť
  • D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, 2. fáza
  • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 2. fáza
  • D3 Svrčinovec – Skalité, 2. fáza
  • Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť  (elektrické jednotky)
  • D3 Čadca Bukov – Svrčinovec
  • D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 2. fáza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

 
Skočiť na hlavné menu