Farma s hovädzím dobytkom - Richard Laszab


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Farma s hovädzím dobytkom - Richard Laszab
 Richard Laszab
Názov projektu Farma s hovädzím dobytkom - Richard Laszab
Kód projektu 061NR090068
Prijímateľ Názov Richard Laszab
Sídlo Bielovce č. 133, 93574
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj Okres Levice Obec Bielovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
19.09.2017 10.05.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, skvalitnenie a rozvíjanie poľnohospodárskej výroby, konkrétne živočíšnej výroby, a to chov hovädzieho dobytka.
V rámci krátkodobých cieľov je už teraz splnená podmienka poskytovania kvalitnej produkcie zákazníkom, dosiahnutie dobrého mena chovateľa a jeho kvalifikovaného vzdelania. Návratnosť nákladov je na uspokojivej úrovni.
Splnenie dlhodobých cieľov je postupne. Vytvorením SHR sa zvýšila zamestnanosť v regióne a nakoľko svoje SHR bude chcieť zachovať aj na nasledujúce roky (vlastne dlhodobo). Ďalšie dlhodobé ciele, ako hospodárenie so ziskom, získanie stálych zákazníkov, postavenia na trhu, zvýšenie kvality života na vidieku, sa dosahujú priebežne, postupne. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Nákupom poľnohospodárskych strojov (nakladača, traktora a kosu za traktor), nákupom hovädzieho dobytku v celkovom počte 21 kusov a čiastočnou rekonštrukciou priestorov na ustajnenie zvierat boli vytvorené všetky predpoklady k tomu, aby sa naplnili aj krátkodobé aj dlhodobé ciele prijímateľa.
Vynaložená investícia na založenie novej farmy, t. j. predmet projektu bola nasledovná:
  • Nákup hovädzieho dobytku - býkov, z toho HD mladších ako 1 rok .... 7 ks, býkov od 1 do 2 rokov .... 14 ks
  • Čiastočná rekonštrukcia priestorov ustajnených zvierat
  • Nákup nakladača
  • Nákup traktora
  • Nákup kosy za traktor
 Richard Laszab2
Skočiť na hlavné menu