Farma dojníc Jana


Dátum: 17.01.2023

Obrázok k aktualite Farma dojníc JanaFarma dojníc Jana
Názov projektu Farma dojníc Jana
Kód projektu 061ZA090122
Prijímateľ Názov Jana Tomulcová
Sídlo Lán 687/62
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Námestovo Obec Lokca  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.01.2020 01.07.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je posilniť rozvoj konkurencieschopnosť farmy na trhu poľnohospodárskym produktmi a uľahčením k zdrojom financovania podnikateľského plánu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je hlavne chov dojníc teda kráv s trhovou produkciou mlieka, ďalej je to chov býkov.S konečnou produkciou surového hovädzieho mäsa a z časti aj teľacie mäso.V rastlinnej výrobe je činnosťou farmy pestovanie konzumných zemiakov.

Skočiť na hlavné menu