Farma BELÍN


Dátum: 13.10.2022

Obrázok k aktualite Farma BELÍN
 Farma BELÍNNázov projektu
Farma BELÍN
Kód projektu 061BB090276
Prijímateľ Názov Žilík Ján
Sídlo Belín 39
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Obec Belín  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
8.01.2018 28. 07. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavný cieľ projektu:
1.           S pomocou nenávratného finančného príspevku založiť  a udržať  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním živočíšnu  výrobu – chov včiel a ošípaných.
2.           Dosiahnuť výrobný potenciál, meraný hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity.
 
 
 
              Špecifický cieľ projektu:
 
-             podpora generačnej výmeny v odvetví poľnohospodárstva
-             podpora zamestnanosti v poľnohospodárskom sektore
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Plánované činnosti na dosiahnutie cieľa boli zamerané na investovanie do kritického odvetvia poľnohospodárstva  - živočíšnej výroby – chov včiel a ošípaných.
 
Predmet projektu
Hlavným predmetom projektu je zahájenie a rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a následné zabezpečenie predaja poľnohospodárskych produktov formou „predaja z dvora“.  Oprávnenými komoditami, ktorými sa žiadateľ  dosiahol plánovaný štandardný výstup, zadefinovaný v podnikateľskom pláne sú  včelstvá - úle - chov včiel (výroba a predaj medu) a chov ošípaných s produkciou bravčového mäsa..
 
Skočiť na hlavné menu